انتشارات

اسلام در سرزمین ایران؛ چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی
(مجلد چهارم)
دفتر پنجم: مکتب اسپهان
دفتر ششم: مکتب شیخیه
دفتر هفتم: امام دوازدهم و فتوّت
تألیف هانری کُربَن
ترجمۀ رضا کوهکن
ویراستار ترجمۀ فارسی: زینب پودینه آقایی
۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۷۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
مجموعۀ رسائل ابن‌سینا (1)
ابوعلی حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا
مقدّمه، تحقیق و تصحیحِ مقصود محمدی
ویراستاران علمی و زبانی: سیّدحسین موسویان، سیّدمحمود یوسف‌ثانی
۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف