معرفی گروه حکمت عملی

 مطالعه و پژوهش در زمینه ارتباط میان دانش فلسفه و ساحت­های عمل، معرفی، تحلیل و نقد دیدگاه­ها در مباحث حکمت عملی با نگاه درجه دوم؛ و بررسی دیدگاه­ها در مسائل مربوط به حکمت عملی مانند ماهیت عمل، رابطه عمل و نظر، نسبت عقل عملی و عقل نظری، مبادی فعل اختیاری، سعادت، اعتباریات، نسبت اراده، ماهیت ملکه و ارتباط آن با فعل ارادی و.... . 

 

عضو فعلی گروه حکمت عملی: 

·        دکتر عبدالله محمدی 

 

اهداف گروه پژوهشی:

·        معرفی، تحلیل و نقد دیدگاه‌ها در مباحث حکمت عملی با نگاه درجه دوم؛ مانند ماهیت حکمت عملی، رابطه حکمت عملی و نظری، مبادی تصوری و تصدیقی، روش تحقیق در حکمت عملی، تاریخچه حکمت عملی و... .

·        معرفی، تحلیل و نقد دیدگاه‌ها در مسائل حکمت عملی؛ مانند ماهیت عمل، رابطه عمل و نظر، نسبت عقل عملی و عقل نظری، مبادی فعل اختیاری، سعادت، اعتباریات، نسبت اراده، ماهیت ملکه و ارتباط آن با فعل ارادی و... .

·        بررسی تطبیقی مسائل حکمت عملی در میان سنت¬های فکری و فلسفی جهان، شخصیت¬های برجسته جهان اسلام و جهان شرق، جهان غرب و... .

·        پژوهش در باب حکمت عملی مطرح در قرآن کریم.

·        ترجمه آثار مرتبط با حکمت عملی از زبان‌های دیگر به زبان فارسی و بالعکس.

·        شناسایی، تصحیح و تنقیح آثار کهن در حوزه حکمت عملی.

·        تدوین نظام مسائل حکمت عملی برای جهت‌دهی به پژوهش‌های جدید. تهیه کتاب‌شناسی توصیفی در موضوع حکمت عملی.

·        پژوهش، ترجمه و تحقیق در مسائل مرتبط با نگاه درجه دوم به حکمت عملی.

·        پژوهش، ترجمه و تحقیق در مسائل حکمت عملی از منظر فیلسوفان مسلمان.