اختیارات مظفری
۷۲۰,۰۰۰ تومان۵۷۶,۰۰۰ تومان
التعلیقات
۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۴۰,۰۰۰ تومان
آشنایی با حکمت فهلوی
۵۲۰,۰۰۰ تومان۴۱۶,۰۰۰ تومان
نظام منطق
۵۱۰,۰۰۰ تومان۴۰۸,۰۰۰ تومان
توضیح الأشکال؛ شرح بر تحریر اصول اقلیدس
۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰ تومان
المبدأ والمعاد
۴۷۰,۰۰۰ تومان۳۷۶,۰۰۰ تومان
معمای زمان و حدوث جهان
۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۰۰۰ تومان