آیین‌نامه شورای انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 

مقدمه: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، با عنایت به بندهای یک و دو مادۀ 1 و بندهای پنج و هفت مادۀ 2 اساسنامه، به تألیف، تصحیح و ترجمۀ آثار ارزشمند در حوزۀ فلسفه، کلام، عرفان، منطق و مطالعات علم و نشر آنها اقدام می‌نماید و یا آثار ارزشمندی را که در حوزه‌های مذکور پدید آمده است شناسایی و به طبع و نشر آنها، پس از طی مراحل و مقدمات قانونی، اقدام می‌کند. آثاری که در این راستا منتشر می‌شوند متناسب با اهداف و وظایف تخصصی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و درجهتِ تعمیق آگاهی‌ها به حوزه‌های عمومی و اختصاصی فلسفه‌اند. آثاری که احیاناً بخش خصوصی به انتشار آنها اقبال چندانی نشان نمی‌دهد.

برای نیل به این مهم، انتشارات مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران از تاریخ 1381/08/12 و با اخذ پروانۀ نشر کتاب از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شده است.

اینک به منظور مرجعیت سیاست‌گذاری، ارتقای کیفیت آثار و بهبود فرایند چاپ و نشر انتشارات مؤسسه، شورای انتشارات مؤسسه با این آیین‌نامه، که در جلسۀ 1398/07/29 در چهار ماده و یک تبصره به تصویب شورای پژوهشی مؤسسه رسید و از این پس، در این آیین‌نامه، شورا نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

 

مادۀ 1: وظایف و اختیارات شورا:

الف. سیاست‌گذاری در امور انتشارات مؤسسه (از قبیلِ: امور مربوط به آماده‌سازی آثار برای چاپ، شیوۀ چاپ (کاغذی یا الکترونیک)، شمارگان و قیمت‌گذاری، چاپ، توزیع، فروش اینترنتی، فروش دیجیتال، تجدیدِ‌چاپ کتاب‌ها با اصلاحات موردِنیاز، همکاری با ناشران داخلی و خارجی، نظارت بر کتابفروشی)، در چهارچوب اساس‌نامۀ مؤسسه ومطابقِ ضوابط، با تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های موردِنیاز؛

ب. تصویب برنامۀ سالانۀ انتشارات مؤسسه؛

ج. بررسی کارشناسی طرح‌های پژوهشی و آثار ارجاع‌داده‌شده از سوی شورای پژوهشی مؤسسه به شورای انتشارات و ارزیابی آنها از نظر فنی برای چاپ و تعیین اصلاحات موردِنیاز؛

د. پیشنهاد طرح‌های پژوهشی سفارش تولید اثر به شورای پژوهشی مؤسسه؛

هـ . تشکیل کمیته‌های تخصصی و انتخاب مشاوران (در صورت لزوم)؛

مادۀ 2: ترکیب اعضای شورا:

• رئیس مؤسسه (رئیس شورا)؛

• معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه؛

• معاون اداری، مالی مؤسسه؛

• مدیر پژوهشی مؤسسه؛

• مدیر چاپ و انتشارات مؤسسه (دبیر شورا)؛

• دو تا چهار نفر از صاحب‌نظران حوزۀ نشر به پیشنهاد معاون پژوهشی و تأیید و حکم رئیس مؤسسه.

تبصرۀ1: رئیس شورا می‌تواند در صورت لزوم از افراد صاحب‌نظر دیگر نیز برای حضور در جلسات شورا دعوت نماید. نظر این افراد جنبۀ مشورتی دارد  و حق رأی نخواهند داشت.

ماده 3. انتصاب و مدت زمان عضویت اعضای شورا:

اعضای شورا و کمیته‌های تخصصی آن با حکم رئیس مؤسسه منصوب می شوند. مدت زمان احکام اعضای حقوقی شورا برای مدت دو سال است که تمدید عضویت ایشان برای دوره‌های بعد نیز بلامانع است. مدت زمان احکام اعضای حقوقی شورا تا زمان تصدی پست خواهد بود.

مادۀ 4:  نحوۀ برگزاری و رسمیت جلسات شورا:

جلسات شورا حداقل هر فصل یک بار با دعوت کتبی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه تشکیل می‌شود و با حضور حداقل کل اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات اخذ‌شده با اکثریت نسبی آرای حاضرین قابلِ‌اجراست. دبیر شورا وظیفۀ پی‌گیری و ابلاغ مصوبه‌های جلسات شورا را برعهده دارد.

تبصره1: شورای انتشارات حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان دریافت هر اثر، نتیجۀ بررسی کارشناسی و رأی نهایی خود را دربارۀ چاپ یا انجام اصلاحات یا رد اثر ابلاغ خواهد کرد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ۱۰:۲۷