اساسنامه مؤسسه

لوگو سایت

اساسنامه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران که به امضای وزیر علوم وقت، دکتر مصطفی معین رسیده، به قرار زیر است (برای دانلود فایل، اینجا کلیک کنید): 

مقدمه

 به منظورپاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور در زمینه فلسفه حکمت و دانشهای مرتبط شورای گسترش آموزش عالی در جلسه 455 مورخ 12 /3 / 1380 خود تبدیل وضعیت پژوهشکده حکمت و ادیان و پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم  به مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری را که در این اساسنامه به اختصار مؤسسه نامیده می شود به تصویب رساند. امور مؤسسه طبق مفاد این اساسنامه قوانین مقررات و مصوبات مربوط اداره می شود.

 

ماده 1 - اهداف

1 – کمک به توسعه و گسترش پژوهش در زمینه حکمت اسلامی فلسفه غرب ، کلام ، ادیان و عرفان ، فلسفه تطبیقی ، منطق ، تاریخ و فلسفه علم ، مطالعات علم و فلسفه دین

2 – زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مذکور در کشور

3 – بررسی و شناسایی شاخه های نوین فلسفه و معرفی آن در کشور

4 – طرح مسائل سنتی فلسفه و رشته های وابسته به روشی جدید و امروزی

5 – کوشش برای احیای جایگاه ویژه ایران در فلسفه اسلامی و فلسفه جهانی

6 – کوشش برای نشر و اشاعه فرهنگ فکر و اندیشه فلسفی و منطقی در جامعه و ارتقای سطح دانش و بینش اسلامی

 

ماده 2 – وظایف

وظایف مؤسسه که با توجه به اهداف فوق در زمینه های حکمت و فلسفه انجام می گیرد عبارتند از:

1 – بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه های مذکور

2 – انجام طرحهای پژوهشی بنیادی ، کاربردی و توسعه ای در زمینه های متناسب با اهداف مؤسسه

3 – فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های پژوهشی مربوط

4 – پرداختن به دانشهای میان رشته ای بین فلسفه و علوم دیگر

5 – تصحیح و ترجمه و تالیف متون فلسفی ، عرفانی ، کلامی و دانشهای مرتبط با مؤسسه به زبانهای فارسی و خارجی در سطوح مختلف

6 – همکاریهای بین المللی با مراکز فلسفی و مؤسسات مشابه در جهان و برگزاری همایشهای علمی و تخصصی و جلسات بحث و سخنرانی داخلی و بین المللی در موضوعات مرتبط با فلسفه و حکمت در چارچوب مقررات و ضوابط

7 – چاپ و انتشار فصلنامه و کتب و نشریات تخصصی با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مربوط

8 – ایجاد ارتباط مستمر با مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی فعال در این زمینه در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط کشور

9 – جذب نخبگان و پژوهشگران ممتاز و برجسته داخل و خارج در زمینه های مذکور

10 – انجام فعالیتهای آموزشی در محدوده اهداف و وظایف مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مربوط با اخذ مجوز از مراجع ذیربط

 

ماده 3

مؤسسه از تاریخ تصویب دارای شخصیت حقوقی مستقل است و وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری

می باشد .

 

ماده 4

محل فعالیت مؤسسه در تهران می باشد .

 

ماده 5- ارکان

الف – هیات امنا

ب   -  رئیس

ج   -   شورای پژوهشی

 

ماده 6 – هیات امنا          

اعضای هیات امنای مؤسسه عبارتند از :

1- وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری   ( رئیس هیات امنا )

2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ویا نماینده وی

3- چهار تا شش تن از شخصیتهای علمی – فرهنگی . محلی – اجتماعی و یا کشوری که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه داشته باشند .

4- رئیس مؤسسه ( دبیر هیات امنا )

تبصره 1- حداقل دو تن از شخصیتهای بند (3 ) باید از اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی باشند

تبصره 2 - اعضای بند (3 ) به پیشنهاد وزیر علوم تحقیقات فناوری و با تایید و حکم رئیس جمهوری مدت 4 سال منصوب می شوند و در یک زمان حد اکثر می توانند عضو دو هیات امنا باشند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است .

 

ماده 7 – وظایف و اختیارات هیات امنا

1 - تدوین و تصویب آیین نامه داخلی هیات امنا

2 - تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط

3 - بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رییس مؤسسه پیشنهاد می شود.

4- تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه

5 - تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه

6 - تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

7 - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

8 - کوشش برای جلب کمکهای بخش غیر دولتی و عواید محلی اعم از نقدی تجهیزاتی و ساختمانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

9 - تعیین میزان پرداخت حق التحقیق ، حق التدریس ، حق الترجمه ، حق التالیف و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

10 - بررسی و تایید سیاستها اهداف و خط مشی های علمی و حدود فعالیتهای مؤسسه و ارائه آن به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

11 - بررسی گزارش عملکرد سالانه مؤسسه که از طرف رییس مرکز ارائه می شود.

 

ماده 8 – رییس

رییس مؤسسه که نماینده قانونی مؤسسه نزد مراجع حقیقی و حقوقی می باشد از بین اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری منصوب می شود.

 

ماده 9 – وظایف و اختیارات رییس

1 – اداره و هدایت امور مؤسسه و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیتهای آن در چارچوب اساسنامه ضوابط و مقررات مربوط

2 – پیشنهاد تشکیلات مؤسسه به هیات امنا برای تصویب

3 – صدور احکام مدیران مؤسسه بر اساس تشکیلات مصوب

4 – امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب

5 – تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی به هیات امنا برای تصویب

6 – تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله به هیات امنا برای تصویب

7 – ارسال صورتجلسات هیات امنای مؤسسه به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

8 – ارائه گزارش عملکرد سالانه مؤسسه به هیات امنا و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

9 – پیشنهاد آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسه به هیات امنا جهت تصویب

 

ماده 10 – شورای پژوهشی

-         ترکیب شورا عبارت است از :

-          رییس مؤسسه ( رییس شورا )

-          معاون پژوهشی مؤسسه ( دبیر شورا )

-          روسای پژوهشکده ها

-          دو تا پنج تن ازاعضای هیات علمی

تبصره 1 -  حداقل دو تن از اعضای بند ( 4 ) باید از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از مؤسسه با معرفی رییس مؤسسه و تایید معاون پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انتخاب شوند.

تبصره  2 -  اعضای بندهای ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) با حکم رییس مؤسسه منصوب می شوند.

تبصره 3 – اعضای بند ( 4 ) برای مدت 4 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.

 

ماده 11 -  وظایف و اختیارات شورای پژوهشی:

1 - تصویب طرحها و برنامه های پژوهشی

2 - نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرحهای پژوهشی

3 - نظارت بر انتشار نشریات پژوهشی

4 - بررسی نیازهای تجهیزاتی و انتشاراتی و پژوهشی

5 - تعیین خط مشی مؤسسه برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی – پژوهشی در محدوده ضوابط و مقررات کشور

6 – ارزیابی نتایج فعالیتهای پژوهشی

7 – بررسی و تصویب سفرهای علمی کوتاه مدت و بلند مدت

 

ماده 12 -  مؤسسه از نظر مقررات مالی مشمول قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب مورخ 18 /10 / 1369 مجلس شورای اسلامی و سایر مقررات مربوط می باشد.

 

ماده 13 -  اعضای هیات علمی مؤسسه از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینش ( علمی – عمومی ) تابع ضوابط و مقررات جاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشند.

 

ماده 14 -  مؤسسه تابع کلیه قوانین و مقررات  و ضوابط و آیین نامه های مربوط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.

 

ماده 15 -  انحلال

مؤسسه در موارد زیر پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی منحل می شود :

1- به پیشنهاد هیات امنای مؤسسه

2- در صورت تخلف از مقررات اساسنامه و مصوبات و ضوابط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری کشور به تشخیص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 

ماده 16 -  در صورت اعلام موافقت اولیه شورای گسترش آموزش عالی با انحلال مؤسسه هیات تصفیه ای مرکب از نماینده حقوقی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و رییس مؤسسه تشکیل و با رعایت مقررات قانونی در مدتی که شورای گسترش آموزش عالی تعیین می نماید امر تصفیه را بر عهده خواهد داشت.

 

ماده 17 -  مؤسسه موظف است تحت نظارت هیات تصفیه :

1- کلیه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (  اعم از اعضای هیات علمی و کارمندان خود ) انجام دهد یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با توافق صاحبان حق تعهدات مؤسسه را راسا بپذیرد.

2- تکلیف کلیه امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی ، دولتی ، بانکها،  شهرداریها و غیره در اختیار مؤسسه قرار گرفته است با موافقت صاحبان حق مشخص نماید.

 

ماده 18- پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده 17 و حل و فصل امور حقوقی و تصویب نهایی انحلال مؤسسه توسط شورای گسترش آموزش عالی تادیه کلیه دیون و اعلام ختم تصفیه توسط هیات تصفیه باقیمانده دارایی مؤسسه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می شود.

تبصره: هیات تصفیه موظف است در مورد فوق صورتمجلسی که به  امضای کلیه اعضای هیات خواهد رسید تنظیم و به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تسلیم نماید.

 

ماده 19- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین مربوط می باشد.

 

ماده 20- هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه با پیشنهاد هیات امنای مؤسسه وتصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان پذیر است.

 

ماده 21- این اساسنامه مشتمل بر 21 ماده و 6 تبصره در تاریخ 21/7/1380 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.