فهرست کتاب‌های موجود

 انتشارات مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

1402

ردیف

نام کتاب

مؤلف

ترجمه، تصحیح، گردآوری

تاریخ انتشار

قیمت به ریال

قطع

تعداد صفحه

1

أعلام النبوة

ابوحاتم رازی

تحقیق و تصحیح و مقدّمه

صلاح الصّاوی

غلامرضا اعوانی

مقدمة انگلیسی

سیدحسین نصر

1381

گ 000 000 2

وزیری

388

2

المنطق‌، حدود المنطق (چاپ دوم)

ابن مقفّع، ابن بهریز

با مقدّمه و تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه

1400

ش 000 800

وزیری

242

3

دو رساله در فلسفة اسلامی

تجدد امثال و حرکت جوهری

جبر و اختیار از دیدگاه مولوی (چاپ سوم)

استاد جلال‌الدین همائی

1401

ش 000 500

رقعی

122

4

فلاسفة تجربی انگلستان

(جلد اول) لاک و بارکلی (چاپ سوم)

منوچهر بزرگمهر

1401

ش 000 700

وزیری

184

5

فلسفة ایرانی، فلسفة تطبیقی

هانری کُربَن

به زبان فرانسه

1382

ش 000 500

رقعی

160

6

ذن بودیسم

توشیهیکو ایزوتسو

به زبان انگلیسی

1382

ش 000 000 1

رقعی

260

7

یادی از هانری کُربَن (چاپ دوم)

مجموعه‌ای از مقالات دربارة کُربَن

به انضمام دو گفتگو با وی

گردآوری و تدوین

شهرام پازوکی

1400

ش 000 600

رقعی

174

8

زائر شرق

 

مجموعة مقالات همایش بزرگداشت یکصدمین سال تولد هانری کُربَن

گردآوری و تدوین شهرام پازوکی

1385

ش 000 000 1

رقعی

224

9

رسائل الشجرة الإلهیة، جلد دوم

(برگزیدة بیست و پنجمین دورة کتاب سال)

شمس‌الدّین محمد الشَّهرزُوری

تصحیح، تحقیق و مقدّمه نجفقلی حبیبی

1389

گ 000 000 2

وزیری

662

10

رسائل الشجرة الإلهیة، جلد سوم

(برگزیدة بیست و پنجمین دورة کتاب سال)

شمس‌الدّین محمد الشَّهرزُوری

تصحیح، تحقیق و مقدّمه نجفقلی حبیبی

1385

گ 000 200 2

وزیری

784

11

حکیم‌نامه یا اجتماع علامه

به انضمام ذیل «سیر العباد» و اشعار دیگر او

اوحدالدین رازی

به تصحیح و تحقیق نصرالله پورجوادی

1384

ش 000 500

رقعی

164

12

منتخب مُعجَم الحُکماء

مرتضی مدرّس گیلانی

انتخاب و تحشیة منوچهر صدوقی‌ سُها

1384

ش 000 000 1

وزیری

278

13

متافیزیک و علم

یادنامة دکتر یوسف علی‌آبادی

 

1383

گ 000 000 1

رقعی

238

14

شرح کتاب‌

«التذکرة فی أحکام الجواهر والأعراضِ»

ابن متّویه

چاپ عکسی از روی نسخة خطی کتابخانة شادروان اصغر مهدوی

تاریخ کتابت 570 ه.ق.

پیشگفتار فارسی

نصرالله پورجوادی

مقدمة انگلیسی و فهرستها

زابینه اشمیتکه

1385

گ 000 500 2

رحلی

436

15

منتخب جوگ باسشت

 

میرابوالقاسم فندرسکی

 

تصحیح، تحقیق و ترجمة

سیدفتح‌الله مجتبائی

1385

 

ش 000 250 1

 

وزیری

 

312

 

16

إیضاح ‌المقاصد

فی حل معضلات کتاب ‌الشَّواهد (چاپ دوم)

جواد مصلح

به اهتمام نجفقلی حبیبی

1400

ش 000 500 1

وزیری

500

17

Conception and Belief in Sadr al-Din Shirazi

Al-risala fi l-Tasawwur Wa-l-Tasdiq

 

Introduction, Translation and Commentary by Joep Lameer

1385

گ 000 500 1

وزیری

296

18

درآمدی بر اندیشة لویناس

کالین دیویس

ترجمة مسعود علیا

1386

ش 000 000 1

رقعی

334

ردیف

نام کتاب

مؤلف

ترجمه، تصحیح، گردآوری

تاریخ انتشار

قیمت به ریال

قطع

تعداد صفحه

19

کتاب الفائق فى اصول الدّین (چاپ دوم)

رکن‌الدّین ابن الملاحمی الخوارزمی

تحقیق و مقدّمه

ویلفرد مادلونگ

مارتین مکدرمت

1400

گ 000 200 2

وزیری

685

20

کشفُ المعاقِد فی شرح قواعد العقائد

چاپ از روی نسخة خطی کتابخانة دولتی برلین به ضمیمة بخشی از کتاب الملخّص فخر رازی به خط تاج رازی

محمود بن علی بن محمود الحمصی الرازی

(معروف به تاج رازی)

مقدّمه و فهرستها

زابینه اشمیتکه

1386

گ 000 000 1

وزیری

212

21

مثنوی معنوی از نگاهی دیگر

سیّد‌علی‌محمد سجادی

 

1386

گ 000 500 1

وزیری

542

22

مجموعة مقالات سمینار کانت

مطالعات انتقادی در فلسفة کانت

مقالات

ویراستار: ضیا موحد

1386

ش 000 000 1

وزیری

360

23

دو مجموعة خطّی از

آثار کلامی، فلسفی، فقهی

ابن ابی جمهور احسائی

مقدّمه و فهرستها

احمدرضا رحیمی ریسه

با پیشگفتاری به انگلیسی از

زابینه اشمیتکه

1387

گ 000 500 1

وزیری

526

24

النظرة الدقیقه فی قاعدة بسیط الحقیقة

محمود شهابی خراسانی

تحقیق و ویرایش

محمدامین شاهجویی

1387

ش 000 250 1

وزیری

336

25

Hindu-Muslim

Cultural Relations

فتح‌الله مجتبائی

به زبان انگلیسی

1386

گ 000 000 1

رقعی

218

26

فیلسوف فرهنگ

(جشن‌نامة استاد دکتر رضا داوری اردکانی)

به کوشش

حسین کلباسی اشتری

 

1387

گ 000 500 1

رقعی

760

27

کاست‌ها و نژادها (چاپ دوم)

فریتیوف شوان

ترجمة بابک عالیخانی

و کامران ساسانی

1400

ش 000 560

رقعی

168

28

عام و خاص در اخلاق

سروش دباغ

ــــــــ

1388

ش 000 500

رقعی

178

29

ألتلویحات اللّوحیّة و العرشیّة

شهاب‌الدّین یحیی سهروردی

تصحیح و مقدّمه نجفقلی حبیبی

1388

گ 000 500 1

وزیری

360

30

مجموعة آثار ابوعبدالرّحمن سُلَمی

جلد اول

بخشهایی از حقائق التفسیر و رسائل دیگر

ابوعبدالرّحمن  سُلَمی

گردآوری

نصرالله پورجوادی

محمد سوری

1388

گ 000 500 1

وزیری

520

31

مجموعة آثار ابوعبدالرّحمن  سُلَمی  جلد دوم

ابوعبدالرّحمن  سُلَمی

گردآوری

نصرالله پورجوادی

1388

گ 000 500 1

وزیری

562

32

کشف‌الأسرار عن غوامض الأفکار (چاپ دوم)

افضل‌الدّین الخونَجی

تقدیم و تحقیق

خالد الرویهب

1400

گ 000 000 2

وزیری

564

33

فرهنگ‌نامة تاریخی مفاهیم فلسفه جلد سوم: فلسفة اخلاق

(اثر شایسته  تقدیر سی و چهارمین دوره کتاب سال)

یوآخیم ریتر و همکاران

ویراستاران:  محمدرضا بهشتی و بهمن پازوکی

1394

گ 000 500 1

رحلی

482

34

غزالی‌شناسی

گزیدة مقالات

با همکاری انتشارات حکمت

1389

ش 000 000 1

رقعی

444

35

بود و نمود

محمود شهابی خراسانی

محمدامین شاهجویی

1390

ش 000 800

رقعی

208

36

عقل سرخ

شهاب‌الدّین یحیی سهروردی

(شیخ اشراق)

مقدّمه و تصحیح

رضا کوهکن

مقدّمة انگلیسی

نصرالله پورجوادی

1390

گ 000 000 1

رقعی

120

37

البیاض و السّواد

من خصائص حِکَم العباد فی نعت المرید و المراد

ابوالحسن علی بن الحسن السیرجانی

تصحیح و تحقیق

محسن پورمختار

مقدّمة انگلیسی

نصرالله پورجوادی

1390

گ 000 000 2

وزیری

552

38

مجموعة مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010

جلد اول مقالات ارائه شدة فارسی

مقالات

به کوشش

شهین اعوانی

1391

ش 000 500 1

وزیری

1122

ردیف

نام کتاب

مؤلف

ترجمه، تصحیح، گردآوری

تاریخ انتشار

قیمت به ریال

قطع

تعداد صفحه

39

مجموعة مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010

جلد دوم مقالات رسیدة فارسی

مقالات

به کوشش

شهین اعوانی

1391

ش 000 500 1

وزیری

797

40

مجموعة مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010

جلد سوم مقالات ارائه‌شدة انگلیسی

مقالات

به کوشش

غلامرضا اعوانی و

شهین اعوانی

1392

ش 000 500 1

وزیری

800

41

مجموعة مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010

جلد چهارم مقالات رسیدة انگلیسی

مقالات

به کوشش:

غلامرضا اعوانی و

شهین اعوانی

1392

ش 000 000 1

وزیری

286

42

التعلیقات

ویراست دوم

ابوعلی حسین بن عبدالله

ابن­سینا

مقدّمه، تحقیق و تصحیح سیّد حسین موسویان

1401

گ 000 700 3

وزیری

734

43

زواهر الحِکم

«بخش الهیات»

میرزا حسن لاهیجی

ترجمه و توضیح سیدحسین واعظی

1391

ش 000 000 1

وزیری

340

44

خطفات القدس

میرسید علوی عاملی

تصحیح و تعلیق

مجید هادی‌‍­زاده

1391

ش 000 000 1

وزیری

242

45

تاریخ فلسفة غرب (راتلج)، جلد سوم

فلسفة قرون وسطی

جان مارنبُن

ترجمة بهنام اکبری

1393

گ 000 000 2

وزیری

640

46

تاریخ فلسفة غرب (راتلج)، جلد چهارم

دورة نوزایی و عقل‌گرایی

جی.اچ.آر. پارکینسن

ترجمة

سیدمصطفی شهرآیینی

1392

گ 000 000 2

وزیری

650

47

تاریخ فلسفة غرب (راتلج)، جلد نهم

فلسفه علم، منطق و ریاضیات در قرن بیستم

اس. جی. شنکر

ترجمة ابوالفضل حقیری

1392

گ 000 000 2

وزیری

576

48

تاریخ فلسفة غرب (راتلج)، جلد هشتم

فلسفة قاره‌ای در قرن بیستم

ریچارد کرنی

ترجمة مریم خدادادی

1398

گ 000 500 2

وزیری

720

49

وضعیت فلسفه در جهان

همایش روز جهانی فلسفه آبان ماه 1391

ترجمة دو گزارش از یونسکو

 

1392

ش 000 000 1

وزیری

242

50

وضعیت فلسفه در ایران معاصر

همایش روز جهانی فلسفه آبان ماه 1391

مجموعة مقالات

 

1392

ش 000 000 1

وزیری

291

51

وضعیت فلسفه در ایران معاصر

همایش روز جهانی فلسفه آبان ماه 1391

مجموعة مصاحبه‌ها

 

1392

ش 000 250 1

وزیری

390

52

تحلیل معرفت

درآمدی بر معرفت شناسی نوصدرایی (1)

عبدالحسین خسروپناه

مهدی عاشوری

 

1392

ش 000 000 1

رقعی

318

53

تولید و تکوین علوم انسانیِ اسلامی

تحریر و تألیف: مهدی عاشوری

درس‌گفتارهای

دورة فلسفة علوم انسانی

1392

ش 000 500

رقعی

224

54

اندیشه‌های حکمی و اجتهادی

شهید آیت‌الله سیدمحمد‌باقرصدر

زیر نظر

دکتر عبدالحسین خسروپناه

به کوشش ابوالفضل عنابستانی و مهدی عاشوری

1392

ش 000 250 1

رقعی

559

55

آزادی و علیت در فلسفة اسلامی معاصر و فلسفة معاصر مغرب زمین

محسن اراکی

 

1392

ش 000 800

وزیری

194

56

سالک فکرت

ارج‌نامة استاد

دکتر غلامحسین ابراهیمی‌ دینانی

مجموعة مقالات

به کوشش

محمد‌جواد اسماعیلی

احمد مظاهری

1392

گ 000 500 1

وزیری

598

57

الهیات محیط زیست

سیدمصطفی محقق‌داماد

 

1393

ش 000 000 1

رقعی

265

58

نفس انسانی در اسطوره‌های افلاطون

هیئت تحریریه «معبد حکمت»

ترجمة فاطمه خونساری

1393

ش 000 500

رقعی

144

59

معمای زمان و حدوث جهان (چاپ پنجم)

غلامحسین ابراهیمی دینانی

 

1402

گ 000 700 3

رقعی

654

60

سالک حکمت

ارج‌نامة استاد دکتر غلامرضا اعوانی

مجموعة مقالات

به کوشش

 شهین اعوانی

1392

گ 000 500 2

وزیری

1395

61

حمل اولی و شایع

محمود زراعت‌پیشه

 

1393

ش 000 500

رقعی

160

62

یهودیّت

بررسی تاریخی (چاپ سوم)

ایزیدور اپستاین

ترجمة

بهزاد سالکی

1393

گ 000 500 1

وزیری

431

63

مکاتبات کُربَن و ولادیمیر ایوانُف (چاپ دوم)

به کوشش زابینه اشمیتکه

ترجمة ع. روح‌بخشان

1393

ش 000 000 1

وزیری

336

ردیف

نام کتاب

مؤلف

ترجمه، تصحیح، گردآوری

تاریخ انتشار

قیمت به ریال

قطع

تعداد صفحه

64

 

عقل از دیدگاه مولانا (چاپ دوم)

پری ریاحی

پیش‌گفتار

سیدحسین نصر

1393

ش 000 000 1

وزیری

263

65

شاهد دل (رباعیات)

(چاپ سوم)

اوحدالدین کرمانی

به تصحیح و ترجمة

برند مانوئل ویشر

1393

ش 000 500

رقعی

179

66

مجموعة رسائل، حواشی و تعلیقات

(چاپ دوم)

علامه سیّد ابوالحسن رفیعی قزوینی

با تصحیح و مقدّمه غلامحسین رضانژاد

1393

گ 000 500 1

وزیری

456

67

روش‌شناسی علوم‌ اجتماعی

عبدالحسین خسروپناه

مهدی عاشوری

1394

ش 000 000 1

رقعی

320

 

68

 

 

ناصر خسرو

چهل شعر از دیوان او

(به زبان انگلیسی)

ناصر خسرو

ترجمه و مقدّمه

پیتر لمبورن ویلسون

غلامرضا اعوانی

1394

گ 000 500 1

وزیری

144

69

حکمت سیاسی اسلامی جلد 1

علی اکبر علیخانی و همکاران

-

1394

گ 000 500 1

وزیری

739

70

حکمت سیاسی اسلامی جلد 2

علی اکبر علیخانی و همکاران

-

1394

گ 000 500 1