مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

گروه

رشته

نوع

رایگان

شهریه پرداز

تعداد

سال شروع تحصیل

سال فارغ التحصیلی

درحال گذراندن واحد

در حال تدوین رساله

فلسفه غرب

فلسفه

آموزشی-پژوهشی

5

0

5

1394-1

1397-2

1

4

فلسفه اسلامی

فلسفه اسلامی

آموزشی-پژوهشی

4

0

4

1395-1

1398-2

3

1

فلسفه اسلامی

حکمت متعالیه

پژوهش محور

1

0

1

1392-1

1395-2

0

1

کلام

کلام

پژوهش محور

2

0

2

1392-2

1396-1

0

1

مطالعات علم

فلسفه علم

آموزشی-پژوهشی

3

0

3

1398-1

1402-2

3

0

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۲۳