مدیریت امور اداری

 

وظایف مدیریت امور اداری:
1ـ اجرای قوانین و مقررات اداری؛
2ـ سازماندهی فعالیت‌ها و تقسیم‌کار و تعیین وظایف حدود و مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت نظر؛
3ـ صدور دستورات لازم به‌منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها و تعیین خط‌مشی و نظارت بر حسن اجرای آن؛
4ـ نظارت بر حسن انجام کلیه امور گمرکی و کارپردازی موسسه و ارائه راهنمایی‌های لازم به کارکنان ذیربط؛
5ـ نظارت بر حسن اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به امور انبارهای موسسه؛
6ـ نظارت در تنظیم و پیشنهاد بودجه اداره امور اداری؛
7ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین استخدامی کارکنان موسسه؛
8 ـ همکاری و نظارت در امور مربوط به حفاظت ساختمانها و اموال موسسه؛
9ـ ابلاغ بخشنامه‌ها و دستوالعمل به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن؛
10ـ نظارت در امور مربوط به نظم و انتظامات در محیط و نظافت ساختمان‌ها؛
11ـ نظارت بر برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها بر اساس قوانین و مقررات جاری؛
12ـ تأمین رفاه کارکنان موسسه در قالب قوانین و مقررات جاری موضوعه؛
13ـ نظارت بر حسن انجام کارکنان تحت نظر؛
14ـ انجام سایر امور محوله.


تاریخ بروزرسانی : ۵ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۵۶