معرفی گروه فلسفه علوم انسانی

بررسی ترابط و پیوند میان دانش های فلسفی و علوم انسانی ذیل دو کلان طرح «فلسفه‌های مضاف به امور» و «فلسفه‌های مضاف به علوم انسانی» که اولاً به بررسی و مطالعة پژوهش فلسفی در موضوعات بنیادین علوم انسانی  خواهد پرداخت و ثانیاً به‌دنبال استکشاف مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و روش‌شناختی عام و خاص علوم انسانی (موجود و مطلوب) خواهد بود.

عضو فعلی گروه فلسفه علوم انسانی: 

·        دکتر مهدی عبداللهی 


اهداف بلند مدت (5ساله) گروه پژوهشی (مطابق الگوی موجود در وبگاه):

پژوهش در زمینه:

·        فلسفه‌های مضاف به امور انسانی مانند تکنولوژی، جامعه، فضای سایبر، فرهنگ.

·     استکشاف مبانی معرفت‌شناختی علوم انسانی موجود (سوبژکتیویسم، شک‌گروی، نسبیت‌گروی، ایده‌آلیسم، تجربه‌گروی، پوزیتیویسم و. . .).

·        استکشاف مبانی هستی‌شناختی علوم انسانی موجود (ماده‌انگاری هستی، نفی قانون علیت و اعتقاد به صدفه، نفی/اهمال علیت غایی و . . .).

·        استکشاف مبانی انسان‌شناختی علوم انسانی موجود (فیزیکالیسم و انکار جوهر مجرد نفس، دوگانه‌انگاری، جایگاه انسان در نظام هستی، بریدگی انسان از مبدأ و معاد، ساحت‌های وجودی انسان و نسبت آن‌ها با یک‌دیگر، لیبرالیسم، سکولاریسم، اصالت سود مادی‌ـدنیوی، عدم/جاودانگی انسان و . . .).

·        تبیین و تدوین مبانی معرفت‌شناختی علوم انسانی مطلوب (مثل واقع‌گروی، مبناگروی، منابع معرفت و اعتبار آن‌ها)، چگونگی و میزان تأثیر این مبانی در علوم انسانی.

·        تبیین و تدوین مبانی هستی‌شناختی علوم انسانی مطلوب (مانند تقسیم موجودات به مادی و غیرمادی، قانون علیت و گستره آن، فروعات قانون علیت مثل ضرورت، معیّت و سنخیت علی و معلولی، اقسام علت، علت حقیقی و مجازی)، چگونگی و میزان تأثیر این مبانی در علوم انسانی.

·        تبیین و تدوین مبانی انسان‌شناختی علوم انسانی مطلوب (مانند دوساحتی بودن وجود انسان، اصالت روح مجرد، ترابط روح و بدن، تکامل‌پذیری روح انسان، وابستگی همه‌جانبه وجودی انسان به خالق، نیازمندی معرفتی انسان به خالق، جاودانگی انسان، اولویت زندگی اخروی بر زندگی دنیوی انسان)، چگونگی و میزان تأثیر این مبانی در علوم انسانی.

·        تبیین و تدوین روش صحیح در علوم انسانی مطلوب (منابع معتبر در پژوهش در حیطه علوم انسانی، جایگاه دلیل نقلی در علوم انسانی و چگونگی استناد به متون دینی در حل مسائل علوم انسانی).

اهداف کوتاه مدت(2ساله) گروه پژوهشی(مطابق الگوی موجود در وبگاه):

مطالعه و پژوهش در زمینه:

·        در موضوعات مربوط به فلسفه علوم انسانی؛

·        تبین و پژوهش در موضوع بنیادهای فلسفی علوم انسانی؛