محصولات | کتاب‌های برگزیده

اثولوجیا

250

تعداد بازدید: ۲۳۸
با تعلیقات قاضی سعید قمی
با مقدمه و تصحیحِ سیدجلال‌الدین آشتیانی
ویراست جدید
ویراستار علمی: سیدمحمود یوسف‌ثانی
۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
سیر منطق جلد دوم

249

تعداد بازدید: ۶۵۶
تألیف ویلیام نیل و مارتا نیل
ترجمۀ مهدی عظیمی
۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
سیر منطق جلد اول

248

تعداد بازدید: ۱,۰۲۸
تألیف ویلیام نیل و مارتا نیل
ترجمۀ مهدی عظیمی
۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۹۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
اسلام در سرزمین ایران؛ چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی
(مجلد چهارم)

247

تعداد بازدید: ۱,۱۸۴
دفتر پنجم: مکتب اسپهان
دفتر ششم: مکتب شیخیه
دفتر هفتم: امام دوازدهم و فتوّت
تألیف هانری کُربَن
ترجمۀ رضا کوهکن
ویراستار ترجمۀ فارسی: زینب پودینه آقایی
۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۷۶,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
مجموعۀ رسائل ابن‌سینا (1)

246

تعداد بازدید: ۱,۵۹۴
ابوعلی حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا
مقدّمه، تحقیق و تصحیحِ مقصود محمدی
ویراستاران علمی و زبانی: سیّدحسین موسویان، سیّدمحمود یوسف‌ثانی
۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
اندیشه‌نامۀ علوم عقلی اسلامی

245

تعداد بازدید: ۹۲۹
توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، حقیقت وحی و حدوث و قِدَم عالم از منظر فیلسوفان، متکلمان و عارفان مسلمان
به کوششِ مهدی عبدالهی
۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
رموز اشراقی شاهنامه

240

تعداد بازدید: ۳,۰۶۹
(شرح ابیات و حلّ رموز داستان سیاوَخش)
نویسنده: بابک عالیخانی
۱۸۵,۰۰۰ تومان۱۴۸,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
اندیشۀ هیدگر در درسگفتارهای اولیه

200

تعداد بازدید: ۱,۷۴۶
تألیف بهمن پازوکی
۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان %۲۰ تخفیف