محصولات - قیمت محصولات

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
۸ آذر ۱۴۰۱
فهرست قیمت ها
کد محصول
نام محصول
قیمت (تومان)
با گارانتی (تومان)
اثولوجیا
250
۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان با گارانتی
سیر منطق جلد دوم
249
۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان با گارانتی
سیر منطق جلد اول
248
۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۹۲,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۹۲,۰۰۰ تومان با گارانتی
اسلام در سرزمین ایران؛ چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی
(مجلد چهارم)
247
۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۷۶,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷۶,۰۰۰ تومان با گارانتی
اندیشۀ هیدگر در درسگفتارهای اولیه
200
۴۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان با گارانتی
مجموعۀ رسائل ابن‌سینا (1)
246
۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان با گارانتی
اندیشه‌نامۀ علوم عقلی اسلامی
245
۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان با گارانتی
رموز اشراقی شاهنامه
240
۱۸۵,۰۰۰ تومان۱۴۸,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۴۸,۰۰۰ تومان با گارانتی