حسن میانداری

حسن میانداری - 001

حسن میانداری

دانشیار گروه مطالعات علم

تحصیلات: دکترای فلسفه

شماره تلفن محل کار: 02166965349

پست الکترونیکmiandari@irip.ac.ir :

صفحه شخصی

رزومه