سید ضیاء موحد

سید ضیاء موحد - 001

سیدضیاء موحد تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در اصفهان گذراند.تحصیلات عالیه وی در رشته فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تهران ورشته فلسفه یونیورسیتی کاج لندن بوده و خدمات و فعالیتهای بسیار ارزنده‌ای درسمت مدیر گروه منطق و عضویت هیات امناء موسسه داشته‌اند.

تحصیلات
1- دکترای فلسفه از یونیورسیتی کالج لندن1360، عنوان پایان نامه: مفهوم فرگه از اندیشه (Gedanke)؛ به راهنمایی استاد دبلیو. اچ. هارت.

2- کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تهران 1348، عنوان پایان نامه: احتمال تشعشعات الکترومعناطیسی هسته در میدان کوانتایی. به راهنمایی دکتر هوشنگ روحانی نژاد.

3- کارشناسی فیزیک از دانشگا ه تهران، 1343.


مسئولیتها
مدیر گروه منطق، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از مهر 1371.
عضو کمیته گزینش استاد مؤسسه‌ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از مرداد 1372.
عضو کمیته ترفیعات مؤسسه‌ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ازخرداد 1382.
عضو کمیسیون دائمی مؤسسه‌ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از 1381.
عضو هیئت امنای مؤسسه‌ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از 1381 تا 1389.
رئیس انجمن منطق ایران، از تیر 1389.
مدیر کمیته علمی فلسفه زبان و منطقِ انجمن زبانشناسی ایران، از خرداد 1381
مسئول کمیته علمی فلسفه زبان و منطق صوری انجمن زبان­شناسی ایران خرداد 1381.
معاون پژوهشی انجمن حکمت و فلسفه ایران، از دی 1371 تا 1380.

جوایز
جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، برای تأ لیف کتاب منطق موجهات، 1382.
جایزه تقدیری کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، مجموعه شعر مشتی نور سرد، 1381.
استاد نمونه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375-1376.
جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، برای ترجمه کتاب نظریه ادبیات اثر رنه ولک و اوستین وارن، 1374.
جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، برای تألیف کتاب درآمدی به منطق جدید، 1369.

زمینه­ های پژوهش
1. منطق و فلسفه
2. ادبیات


I . فلسفه و منطق

کتابها

· مهارت های منطق جدید، به همکاری زینب برخورداری، دانشگاه تهران، تهران، 1388.
· از ارسطو تا گودل، مقاله های فلسفی ـ منطقی، انتشارات هرمِس، تهران، 1382.
· منطق موجهات، انتشارات هرمِس ، تهران، 1381.
· واژگان توصیفی منطق، (انگلیسی به فارسی) پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1374.
· درآمدی به منطق جدید، انتشارات علمی، تهران، چ اول 1368، چ پنجم 1383.


ویرایش

· مجموعه مقالات سمینار کانت، مطالعات انتقادی در فلسفه کانت، تهران 28 تا 30 آذر 1383، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، 1386.
· آشنایی با منطق ریاضی، هربرت اندرتون، ترجمه غلامرضا خسروشاهی و همکاران، مرکز نشر دانشگاهی.
· قلمرو مرزهای منطق صوری، ریچارد جفری ترجمه پرویز پیر، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1366.


مقاله ­های فارسی (تالیف)

· «دو گونه استدلال غزالی در رد ضرورت علّیت»، جاویدان خرد، فصلنامه تخصصی حکمت و فلسفه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران، 1388، سال ششم، شماره 3، صص 125-135.
· «فلسفه تحلیلی و سنت سینوی»، ویژه‌نامه پاسداشت حکیم، هزاره‌ها، ویژه‌نامه، 31 مرداد و 1 شهریور 1386.
· «دغدغه‌های فلسفی در مهر هفتم»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، خرداد 1384، سال هشتم، شماره 8.
· «پارادوکسها»، سیک نو، نشریه ادبی و هنری، تهران، 1381، سال اول، شماره 3، صص 12 ـ 15.
· «به یاد کواین»، کتاب ماه، ادبیات و فلسفه، انتشارات خانه کتاب، تهران، 1379، شماره 39، صص. 20ـ21.
· «منطق موجهات»، کتاب ماه، ادبیات و فلسفه، انتشارات خانه کتاب، تهران، 1379، شماره 39، صص. 12 ـ16.
· «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید»، نامه مفید، فصلنامه تخصصی دانشگاه مفید، قم، 1376، سال سوم، شماره دوم، صص. 69 ـ 80.
· «شرطی­های خلاف واقع و قانونهای علمی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، تهران، 1374، سال اول، شماره دوم، صص. 21 ـ 30.
· «گوتلوب فرگه و تحلیل منطقی زبان»، ارغنون، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1374، سال دوم، شماره 7 و 8، صص. 69 ـ 84.
· «ارسطو و منطق جمله ها: تاریخ یک اشتباه»، ارغنون، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران،1373، سال اول، شمارهاول، صص. 3 ـ 20.
· «نظریه قیاسهای شرطی ابن سینا»، معارف، 1372، دوره دهم، شماره 1، صص. 3 ـ 20.
· «نقد فرگه از فلسفه حساب هوسرل»، فرهنگ (ویژه پدیدار شناسی)، پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات فرهنگی (مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی)، تهران، 1371، کتاب یازدهم، صص. 1 ـ 10.
· «عـصر جدید منطـق»، نشر ریاضی، مـرکز نشـر دانشـگاهی، تهـران، 1370، سـال چـهارم، شـماره 1 و 2، صـص. 55 ـ 58.
· «سهم ما از منطق ریاضی»، نشر ریاضی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1367، سال اول، شمارهاول، صص. 59 ـ65.
· «مفهوم صورت در منطق جدید»، فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات فرهنگی (مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی)، تهران، کتاب اول، 1366، صص. 137 ـ150.
· «شکل منطقی و ژرف ساخت»، مجله زبانشناسی، مرکز نشر دانشـگاهی، تهـران، 1364، سـال دوم، شـماره دوم، صـص. 3 ـ 18.
· «بـرهان­هـای زبان بنـیاد»، مجله زبانشناسی، مـرکز نشـر دانشگاهی، تهران، 1363، سال اول، شماره دوم، صص. 13 ـ 19.
· «ای. جی. ایر و فلسفه قرن بیستم»، نقد آگاه، انتشارات آگاه، تهران، 1363، صص. 9 ـ19.
· «نقدی بر منطق صوری خوانساری»، الفبا، مؤسسه انتشارات امیرکبیر 1353، صص 203-212.

مقاله ­های انگلیسی

· "Sohrewardi on Syllogism", Sophia Perennis, The Journal of Sapiential Wisdom and Philosophy, The Iranian Institute of Philosophy with the collaboration of The Iranian Philosophical Society, 2011.
· "De re and De dicto Modality in Islamic traditional Logic", Sophia Perennis, The Journal of Sapiential Wisdom and Philosophy, The Iranian Institute of Philosophy with the collaboration of The Iranian Philosophical Society, Vol. 2, Number 2, spring 2010, pp 5-14.
· "Existence and Existential Judgment", Essays in the Memory of Youssef Aliabadi, Edited by Gholamreza Avani & Shapour Etemad, The Iranian Institute of Philosophy, 2005.
· "Ibn-Sina on de re and de dicto Modality", Presented at The Aristotle: A Bridge between East and West seminar, 28-29 April, 2004, Penteion University, Greece.
· "Ibn- Sina's anticipation of the formulas of Buridan and Barcan", Logic in Tehran, Lecture Notes in Logic, Edited by Ali Enayat, Iraj Kalantari, and Mojtaba Moniri, Association for Symbolic Logic, 2003.
· "Quantified Modal Logic and Ibn-Sina", Presented at The Workshop and Conference on Logic, Algebra and Arithmetic, 18-22 Oct., 2003, IPM, Tehran, Iran.
· "Frege's Notion of Thought and its Impact on Formal Theories of Mathematics", Presented at The First Seminar on Philosophy of Mathematics in Iran, 17 Oct., 2001, Shahid Beheshti Univ, Tehran, Iran. Printed in: Proceedings of the First Seminar on Philosophy of Mathematics in Iran, Shahid Beheshti University, 2003. pp. 117-127.
· "Avicenna's Theory of the Conditional Syllogism Re-examined", presented at the Seminar on Logic and Philosophy of Science, 26-27 August, 1991, Oslo University, Norway. Printed in Sophia Perennis, The Journal of Sapiential Wisdom and Philosophy, The Iranian Institute of Philosophy with the collaboration of The Iranian Philosophical Society, 2009.

Works in progress
· "Frege's view on Kant's Philosophy of Mathematics before and after Russell's Paradox".
· "Ibn-Sina and predicate abstract".
· "Suhravardi on Conversion".

 

مقاله ­ها / ترجمه
· یان زیگمونت . «منطق لهستان »، پل فیروزه، دفتر پژوهشهای فرهنگی، سال چهارم، شماره 13، پاییز 1383.
· پاول بنا سراف. «صدق ریاضی»، نشر ریاضی، مرکز نشر دانشگاهی، تهـران1377، سال دهـم، شـماره اول، صص.33 ـ40.
· برتراندراسل. «نامه 22 نوامبر راسل به ون هی جنورت درباره فرگه»، ارغنون، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1374، سال دوم، شماره 7 و 8. ص. 85.
· کورت گودل. «مسئله ‌پیوستار کانتور چیست؟»، نشر ریاضی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1368، سال دوم، شماره اول، صص. 46 ـ 54.


برگزاری کنفرانسها
· مدیر سمینار منطق و فلسفه منطق، سنتی و جدید:

 

Logic and Philosophical Logic, Traditional and Modern, The Iranian Institute of Philosophy with the collaboration of The Iranian Philosophical Society, Nov, 2010.

· مدیر سمینار بین المللی کانت، مطالعات انتقادی در فلسفه کانت:

Kant’s seminar: Critical studies of Kant’s philosophy, The Iranian Institute of Philosophy with the collaboration of The Iranian Philosophical Society, Dec 2004, 18-20.

 

 

· مدیر همایش فلسفه ریاضی، انجمن حکمت و فلسفه ایران، اسفند 1384
· عضو کمیته علمی نخستین سمینار فلسفه ریاضی، گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، مهرماه 1380.
· عضو کمیته علمی کارگاه بین المللی تابستانی منطق و ریاضی، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، تهران، 1371
· عضو کمیته علمی نخستین کنگره بین المللی منطق در ایران، با همکاری انجمن حکمت و فلسفه و مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، تهران، اردیبهشت 1369.


ارائه مقاله در کنفرانسها (ناتمام)
· «اندیشه در فلسفه فرگه و پوپر»، سمینار تأثیر پوپر در تفکر قرن بیستم، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها با همکاری بخش فرهنگی سفارت اتریش در ایران، 7/7/1381
· «شیء هنری از دیدگاه ویتکنشتاین»، انجمن پویش خرد رشت، کانون فیلم رشت، شهریور 1381.

 

· "Ibn-Sina on de re and de dicto Modality", presented at The Aristotle: A Bridge between East and West seminar, 28-29 April, 2004, Penteion University, Greece.

· "Ibn- Sina's anticipation of the formulas of Buridan and Barcan", presented at Workshop and Conference on Logic, Algebra, and Arithmetic, Tehran, 2003.
· "Avicenna's Theory of the Conditional Syllogism Re-examined", presented at The Seminar on Logic and Philosophy of Science, 26-27 August, 1991, Oslo University, Norway.
· "Frege's Notion of Thought and its Impact on Formal Theories of Mathematics", presented at The First Seminar on Philosophy of Mathematics in Iran, 17 Oct., 2001, Shahid Beheshti Univercity, Tehran, Iran.

 

 

 

فعالیتهای دیگر

تدریس: منطق ریاضی، فلسفه منطق، منطق موجهات، فلسفه زبان، فلسفه تحلیلی.
راهنمایی پایان نامه ­های دکتری و کارشناسی ارشد فلسفه و منطق.
سردبیر دو دوره مجله فرهنگ، ویژه پدیدار شناسی.
داور چندین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی در رشته های فلسفه، نقد ادبی، شعر.
عضو هیأت تحریریه مجله فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
عضو هیأت تحریریه مجله آگاهی رسانی، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران.
عضو هیأت تحریریه مجله نامه حکمت، دانشگاه امام صادق (ع).
عضو هیأت تحریریه ارغنون، شماره 7 و 8، فلسفه تحلیلی.

II - ادبیات

کتابها

1. دفترهای شعر
آوازهای آبی، انتشارات هرمس، تهران، 1390.
نردبان اندر بیابان، انتشارات نیلوفر، تهران، 1385.
مشتی نور سرد، انتشارات نیلوفر، تهران، .1380.
غرابهای سفید، انتشارات نیلوفر، تهران، 1369.
بر آبهای مرده مروارید، نشر آگاه، تهران، .1354.


2. پژوهشهای ادبی
دیروز و امروز شعر فارسی، هرمس، تهران، 1389.
البته واضح و مبرهن است که ...، رساله‌ای در مقاله نویسی، انتشارات نیلوفر، تهران، 1387.
تاریخ شفاهی ادبیات معاصر، گفتگو: اردوان امیری نژاد، نشر ثالث، تهران، 1387.
شعر و شناخت، مجموعه مقاله های ادبی، انتشارات مروارید، تهران، 1377.
سعدی، طرح نو، تهران، 1372.


3. ترجمه به فارسی
· منتقدان فرهنگ، از ماتیو آرنولد تا لزلی جانسون، طرح ن.، تهران، 1378.
· نظریه ادبیات، رنه وِلِک و استین وارِن، (با همکاری پرویز مهاجر)، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1373.


مقاله ­ها
· «موسیقی غزل سعدی»، کتاب ماه ادبیات، 1390، ش 48، 162.
· «نقد ادبی در ارتباط با نظریه وحدت بی قانون دونالد دیویدسون »، دیروز و امروز شعر فارسی، ضیاء موحد، هرمس ، تهران، 1389، صص 41-54.
· «توضیح واضحات »، دیروز و امروز شعر فارسی، هرمس ، تهران، 1389، صص 99-103.
· «نیما و هدایت، پیشگامان شعر و داستان »، دیروز و امروز شعر فارسی، هرمس ، تهران، 1389، صص117-123.
· «گویند که «امید» و چه نومید »، دیروز و امروز شعر فارسی، هرمس ، تهران، 1389، صص 128-191.
· «حقوقی: یک عمر شاعری»، زنده رود، 1388، شماره 49، بهار و تابستان، صص 87-100.
· «آیا حافظ وجود داشته است؟ »، ضمیمه روزنامه اعتماد، 1387 بیست و ششم بهمن، صص 1 و 13.
· «فراز و فرود فروغ »، شهروند امروز، سی ام دی 1386، سا ل دوم، شماره 34 (شماره پیاپی65)، ص 96.
· «او سبز بود و گرم که افتاد »، روزنامه اعتماد ملی، ویژه نامه قیصر امین پور، هفدهم آبان 1386، شماره 504، ص 9.
· «استعاره، نظریه علّی دیویدسون»، زبان و ذهن، 1385، سال اول، ش اول، صص 23-28
· «از پشت شیشه ها به خیابان، بازخوانی دو شعر از شاملو و نرودا »، روزنامه شرق، بیست و یکم مرداد 1385، ص 19.
· «انتخاب یا ضرورت »، ادب نامه شرق (ضمیمه روزنامه شرق)، ششم تیر 1385، شماره 11، صص 2-3.
· «منوچهر آتشی؛ زورق شگرف »، روزنامه اعتماد ملی، دهم بهمن 1384، ص 11.
· «کدام نسخه، کدام شعر، کدام شاعر؟ »، ادب نامه شرق (ضمیمه روزنامه شرق)، هجده آبان 1384، شماره 4، صص 2-3.
· «شعر زیبای ویرانی »، گوهران، ش 4، ویژه نامه م. آزاد، 1383، صص 59-64.
· «چرا شعر»، الآداب، مجله ثقافیه عربیه، با عنوان «لماذا شعر» ترجمه موسی اسوار، بیروت، 1383، صص. 91 ـ 93.
· «تأملی بر شعر سیمین بهبهانی»، کارنامه، 1381، شماره 30، صص. 36 ـ 38.
· «تأملی در هملت شاملو »، نامه کانون نویسندگان ایران (2)، ویژه احمد شاملو، تهران، انتشارات آگاه، 1381، صص 285-296.
· «عناصر ملموس دیوار» (بحثی در باب شعر «دیوار» شاملو)، چلچراغ، 1381، سال اول، شماره 9، ص. 14.
· «سیمین بهبهانی در شعر معاصر»، کارنامه، شهریور 1381، ش 30، صص 36-38.
· «تأملی بر هاملت شاملو، بودن یا نبودن»، همشهری ماه، 1380، سال اول، شماره 11، صص. 34 ـ 35 .
· «جادوی شعر گذشتگان»، کتـاب مـاه، ادبیـات و فلسفـه، بـه سـردبیـری عـلی اصغـر محـمدخانی، 1380، شماره 44، صص. 14 ـ 17.
· «سهم فلسفه معاصر در نقد ادبی»، کتـاب مـاه، ادبیـات و فلسفـه، بـه سـردبیـری عـلی اصغـر محـمدخانی، 1380، شماره 51/50 ، صص. 20 ـ 27.
· «عقاب مغرور و هیولای بیت اللحم »، روزنامه همشهری، هشتم مهر 1380، سال نهم، شماره 2519، ص 14.
· «شعری رشک انگیز »،روزنامه خرداد، پنجم مهر 1378، ص 12.
· «شعر سیاسی»، در کتاب شعر و شناخت؛ ضیاء موحد، مجموعه مقاله های ادبی، انتشارات مروارید، تهران، 1377، صص 85-100
· «فراتر از تسامح»، کیان، 1377، سال هشتم، شماره 45، صص. 58 ـ 61.
· «نقش اخوان در تثبیت شعر نیمایی»، شعر و شناخت؛ ضیاء موحد، مجموعه مقاله های ادبی، انتشارات مروارید، تهران، 1377، صص 115- 126
· «نوع و فرد در ادبیات و منطق: از افلاطون تا بِکِت»، کارنامه، 1377، سال اول، شماره اول، صص. 10 ـ 16.
· «سیلویا پلات»، دنیای سخن، (تجدید چاپ با افزوده ها در شعر و شناخت)، 1377.
· «فروغ فرخزاد در رفتار با تصاویر»، فروغ فرخزاد و سینما، به سردبیری غلام حیدری، نشر علمی، 1377.
· «رباعی»،‌ دانشنامه ادب فارسی، واژگان ادبی، به سردبیری حسن انوشه، 1376، صص. 622 ـ 624.
· «رباعی و رباعی سرایان »، نامه شهیدی (به اهتمام علی اصغر محمد خانی)، تهران، طرح نو، 1374، صص 537-548.
· «از تقلید تا خلق، بحثی در سبک حافظ»، کیهان فرهنگی، تیرماه 1368، صص. 26 ـ 29.
· «امیلی دیکنسون»، کتاب سخن، به سردبیری صفدر تقی زاده (تجدید چاپ با افزوده­ ها در شعر و شناخت)، 1366.
· «صدق در شعر»، نامه مفید، 1366، شماره 9.
· «پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی»، اطلاع رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، 1363، دوره هشتم، شماره دوم، صص. 31 ـ‌46.
· «در باب تصویر»، کتاب امروز، انتشارات فرانکلین، 1350، شماره اول.
· «از دو دریچه به بیرون» (پژوهش تطبیقی در شعر احمدرضا احمدی و طاهره صفارزاده)، رودکی، 1350.
· «اخوان، شاعر حالتها»، دفترهای زمانه، به سردبیری سیروس طاهباز، 1347.


ارائه مقاله در کنفرانسها (ناتمام)
· «معنا شناسی و دلالت شناسی» همایش معنی شناسی و کاربرد شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 12/3/83.
· «مولانا و سماع غزل»، همایش علمی ـ دانشجویی آموزه های مولانا برای انسان معاصر، بهمن 1382
· «پیشگامان شعر و ادب امروز»، جشنواره شعر و داستان دانشجویان علوم پزشگی سراسر کشور، دانشگاه علوم پزشگی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، 1/6/82
· «نقدی بر نقد پست مدرنیستی از شعر»، انجمن شاعران ایران، دفتر شعر جوان، 5/3/1382.


گفتگو
· «فضیلت یأس»، گفتگو با ضیاء موحد درباره وضعیت نویسندگان و روشنفکران بعد از کودتای 28 مرداد، تجربه، شماره 78، مرداد 1390، صص 23-25
· «شعر دهه هفتاد ایران و نگاهی به شعر جهان در گفتگو با دکتر موحد»، زنده رود، فصلنامه فرهنگ، ادب و تاریخ، زمستان 1381 و بهار 1382، شماره 25 و 26، صص 59-95.
· «طـبیعـت و شعر»، ‌طبیعت و شعر در گفت و گو با شاعران، بـه تـدوین مهـری شـاه حـسینی، کـتاب مـهنـاز، 1380، صص. 249 ـ 254.
· «در مصراعی کوتاه به بلندای ابدیت» (گفت و گویی بلند به مناسبت درگذشت احمد شاملو)، کیان، 1379، دوره دهم، شماره 53. صص 58-64.
· «چه باغهایی در یک نسیم می رویند»، گفتگو با ضیاء موحد، سعید طباطبایی، مجله اینترنتی والس.


دعوت به شرکت در فستیوال­های بین­المللی شعر

· فستیوال بین المللی شعر هلند، سی و ششمین جشنواره بین‌المللی شعر روتردام، تابستان 2005.
· فستیوال شعر دنیا، هلند، تابستان 2001.
· فستیوال شعر بنیاد ایرانی فرهنگ و شناخت، با همکاری مرکز فرهنگی رتردام، تابستان 2001.

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸:۵۲