عَونُ إخوانِ الصَفاء عَلی فَهمِ کِتابِ الشِفاء
المجلّد الأول فی المنطق

198

تألیف بهاء‌الدین محمّدبن حسن الإصفهانی
تحقیقِ علی اوجبی
۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۱۷,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
عَونُ إخوانِ الصَفاء عَلی فَهمِ کِتابِ الشِفاء
المجلّد الثانی فی الطبیعیّات

197

تألیف بهاء‌الدین محمّدبن حسن الإصفهانی
تحقیقِ علی اوجبی
۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
عَونُ إخوانِ الصَفاء عَلی فَهمِ کِتابِ الشِفاء
المجلّد الثالث فی الإلهیّات

196

تألیف بهاء‌الدین محمّدبن حسن الإصفهانی
تحقیقِ علی اوجبی
۸۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
توضیح الأشکال؛ شرح بر تحریر اصول اقلیدس

195

تألیف محمدمهدی نراقی
تصحیح و تعلیق امیر رضائی
دورۀ دوجلدی
۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۲۶,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
فرهنگ فلسفه

194

مترجمان
شاپور اعتماد
غلامرضا اعوانی
شهین اعوانی
شهرام پازوکی
بهاء‌الدّین خرمشاهی
کامران ساسانی
بهزاد سالکی
ضیاء موحد

به سرپرستیِ
غلامرضا اعوانی
۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
تاریخ فلسفۀ معاصر غرب

193

تألیف بهمن پازوکی
۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
قسطاس الأفکار فی المنطق

192

شمس‌الدین سمرقندی
تصحیح، تقدیم و تحقیق اسدالله فلاحی
۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
تأملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی

191

ضیاء موحد
۲۴,۰۰۰ تومان۲۱,۶۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
منطق و معرفت در اند‌یشۀ سهروردی 
شرح منطق حکمة‌الإشراق

190

تألیف مهدی عظیمی
۹۰,۰۰۰ تومان۸۱,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
فلسفۀ قاره‌ای در قرن بیستم

189

تاریخ فلسفۀ غرب (انتشارات راتلیج)
جلد 8
ریچارد کرنی
ترجمۀ مریم خدادادی
۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی
مفاهیم بنیادین
جلد هفتم

188

علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان۶۷,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی
مفاهیم بنیادین
جلد دوم

187

علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان۶۷,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
حکمت سیاسی اسلامی
مفاهیم بنیادین
جلد سوم

186

علی اکبر علیخانی و همکاران
۷۵,۰۰۰ تومان۶۷,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
مجموعۀ آثار ابوعبدالرّحمن سُلَمی 
 جلد سوم

183

ابوعبدالرّحمن سُلَمی
گردآوری نصرالله پورجوادی و محمّد سوری
۸۵,۰۰۰ تومان۷۶,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
معمای زمان و حدوث جهان

182

غلامحسین ابراهیمی دینانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
پرسش از هستی یا هستیِ پرسش

181

غلامحسین ابراهیمی دینانی
۷۵,۰۰۰ تومان۶۷,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
فتحُ مِفتاحِ الغَیب
شرح «مفتاحُ الغیب» صدرالدین محمد قونوی

177

محمدبن قطب‌الدّین الإزنیقی
مقدّمه و تصحیح اسماعیل جاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۳۵,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
Conception and Belief in Sadr al-Din Shirazi
Al-risala fi l-Tasawwur Wa-l-Tasdiq

176

Introduction, Translation and Commentary by Joep Lameer
۳۵,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
مفهوم‌نگاشت 
یک زبان فرمولی اندیشۀ محض
ساخته شده بر اساس الگوی زبان فرمولی علم حساب

174

گتلوب فرگه
به ضمیمۀ شرحی از آنتونی کنی
ترجمۀ طالب جابری
۴۰,۰۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
بررسی فلسفی، فرهنگی و اجتماعی
تولید و تکوین علوم انسانیِ اسلامی

172

درس‌گفتارهای دورۀ فلسفه علوم انسانی
تحریر و تألیف: مهدی عاشوری
۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۱۰ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »