سودای تفکیک: جستارهایی در سنت فکری، روش‌شناسی و شخصیت‌های مکتب تفکیک

100021

نویسنده: سیدحسن اسلامی‌اردکانی
۵۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
سرآغاز و سرانجام هست‌ها

100020

نویسنده: پرویز ضیاء‌شهابی
۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
خوشامدگویی به تناقض: جستاری در باب پارادُکس، تناقض و تناقض باوری

100019

نویسنده: رحمان شریف‌زاده
۲۷,۰۰۰ تومان۲۴,۳۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
جعبه‌ابزار فیلسوف: برگزیده‌ای از مفاهیم و روش‌های فلسفی

100018

نویسندگان: جولیان بگینی، پیتر فوسل
مترجمان: کامران شهبازی
نام کتاب اصلی:
The Philosopher’s Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and Methods
۷۵,۰۰۰ تومان۶۷,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
جستارهای زیبایی‌شناختی

100017

نویسنده: دیوید هیوم
مترجم: محسن کرمی
۳۵,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
بفرمایید فلسفه! 1

100014

۵۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
هراس از معرفت: در نقد نسبی‌انگاری

100013

نویسنده: پل بوغوسیان
مترجم: یاسر میردامادی
نام کتاب اصلی:
Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism
۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
مواجهه با داروین: نخستین برخوردها با نظریه تکامل در شرق مسیحی و اسلامی

100011

نویسنده: عادل زیادات
ترجمه و پژوهش: امیرمحمد گمینی
نام کتاب اصلی:
Western Science in the Arab World The Impact of Darwinism 1860–1930
۵۵,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
گفت‌وگوی چهار نفره: حق با منه، تو اشتباه می‌کنی!

100010

نویسنده: تیموتی ویلیامسن
مترجمان: کامران شهبازی، سعیده بیات
نام کتاب اصلی:
Tetralogue: I'm Right, You're Wrong
۴۰,۰۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
چپ داروینی: سیاست، تکامل، همکاری

10009

۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
کوهنوردی و فلسفه

10008

ویراستار: استفان ای. اشمیت
مترجم: محمدمهدی فالح
۷۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
سخنگوی شرق و غرب

10007

به کوشش: شهرام یوسفی فر
ویراستار: عبدالرحیم مروستی
۲۵,۰۰۰ تومان۲۲,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
جام نو و می کهن

10006

به کوشش مصطفی دهقان
ویراستاری: بابک بنازاده
۹۰,۰۰۰ تومان۸۱,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
عرفان پلی میان فرهنگ‌ها

10005

مؤلف: شهرام یوسفی‌فر
ویراستار: مریم جابر
۶۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
شهید ثانی: زندگی، آثار و زمانه

10004

نویسنده: پروفسور دون استوارت
ترجمه دکتر محمدکاظم رحمتی
۷۸,۰۰۰ تومان۷۰,۲۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
فقیهان امامی و شهریاران صفوی

10003

۷۷,۰۰۰ تومان۶۹,۳۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
باستان شناسی در صافی جستارهای فلسفی

10002

نویسنده:حکمت‌الله ملاصالحی
ویراستار: وحید دریابیگی
۵۵,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
پدربودن و فلسفه

10001

ویراستاران:لون اس.نیس و مایکل دابلیو. آستن
ترجمه: محمد شکری
۶۵,۰۰۰ تومان۵۸,۵۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
اندیشۀ هیدگر در درسگفتارهای اولیه

200

تألیف بهمن پازوکی
۴۰,۰۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
درآمدی بر پدیدارشناسی هوسرل
بررسی بعضی مفاهیم اساسی

199

تألیف بهمن پازوکی
۴۰,۰۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۱۰ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »