فرم ثبت و ارسال تخلفات پژوهشی

فرم ثبت و ارسال تخلفات پژوهشی

لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
youremail@yourmailserver لطفاً نشانی پست الکترونیکی خود را وارد نمایید
لطفاً مدرک تحصیلی خود را وارد نمایید
حداکثر 100 کاراکتر لطفاً نشانی محل کار خود را وارد نمایید
حداکثر 100 کاراکتر لطفاً نشانی محل سکونت خود را وارد نمایید
حداکثر 50 کاراکتر لطفاً عنوان تخلف وارد نمایید
حداکثر 300 کاراکتر لطفاً شرح تخلف وارد نمایید
لطفاً مستندات مربوط به تخلف وارد نمایید لطفاً مستندات خود را به صورت فایل zip و با حجم کمتر از یک مگابایت ضمیمه نمایید