موسسه حکمت و فلسفه ایران|کارگروه اخلاق|مصوبات کارگروه اخلاق در پژوهش