نطق افتتاحیه

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

نطق افتتاحیه

دکتر غلامرضا زکیانی

(رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)

 

دانلود فایل تصویری