سهروردی و تجدید حکمت ایرانی

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

سهروردی و تجدید حکمت ایرانی

دکتر شهرام پازوکی

(عضو هیئت علمی و مدیر گروه ادیان عرفان مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)

 

دانلود فایل تصویری