جایگاه هستی‌شناسی نور در اندیشۀ اشراقی

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

جایگاه هستی‌شناسی نور در اندیشۀ اشراقی

دکتر سید احمد غفاری قره‌باغ

(عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران)

 

دانلود فایل تصویری

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی - دکتر سید احمد غفاری