تجلی عالم مثال در نگاره تولد زال

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

تجلّی‌ عالم مثال در نگارۀ تولّد زال : چهرۀ انسان آرمانی و نورانی در شاهنامهۀ فردوسی‌ و عقل سرخ سهروردی

دکتر سیدرضا فیض

(پژوهشگر حوزۀ علوم انسانی)

 

دانلود فایل تصویری

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی - دکتر سیدرضا فیض


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶:۳۵