پیام دبیر علمی همایش

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

پیام دبیر علمی همایش

دکتر بابک عالیخانی

(عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)

 

دانلود فایل تصویری