نقد روش شناختی نقدها بر آراء زیبایی شناسی اصحاب حکمت خالده با تکیه بر آراء بورکهارت

بگ گراند همایش بورکهارت

نقد روش شناختی نقدها بر آراء زیبایی شناسی اصحاب حکمت خالده با تکیه بر آراء بورکهارت

آقای سیّدشاهین محسنی

(پژوهشگر فلسفه هنر)

 

دانلود فایل تصویری