ملاحظاتی چند درباره بورکهارت و هنرهای ایرانی

بگ گراند همایش بورکهارت

ملاحظاتی چند درباره بورکهارت و هنرهای ایرانی

دکتر پتریک رینگن برگ

(استاد دانشگاه لوزان)

 

دانلود فایل تصویری