موسسه حکمت و فلسفه ایران|همایش‌ها|برگزارشده|بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت|بررسی دیدگاه بورکهارت در نوع تاثیرپذیری مستقیم هنر اسلامی

بررسی دیدگاه بورکهارت در نوع تاثیرپذیری مستقیم هنر اسلامی از قرآن کریم با تکیه بر هنر خوشنویسی اسلامی

بگ گراند همایش بورکهارت

بررسی دیدگاه بورکهارت در نوع تاثیرپذیری مستقیم هنر اسلامی از قرآن کریم با تکیه بر هنر خوشنویسی اسلامی

دکتر عبدالله محمدی پارسا

(پژوهشگر معارف اسلامی و خوشنوس)

 

دانلود فایل تصویری