مقایسه نقد افلاطون بر نوآوری در اصول حاکم در هنر با نقد تیتوس بورکهارت بر ایده نوآوری در هنر مدرن

بگ گراند همایش بورکهارت

مقایسه نقد افلاطون بر نوآوری در اصول حاکم در هنر با نقد تیتوس بورکهارت بر ایده نوآوری در هنر مدرن

دکتر رضا کورنگ بهشتی

(عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)

فاطمه صانعی

(پژوهشگر آزاد فلسفه و مدرس دانشگاه)

 

دانلود فایل تصویری