سهم بورکهارت در شناخت معماری ایران

بگ گراند همایش بورکهارت

سهم بورکهارت در شناخت معماری ایران

مهندس محمدرضا حائری مازندرانی

(معمار و کارشناس ارشد معماری)

 

دانلود فایل تصویری