سخن دبیر علمی همایش

بگ گراند همایش بورکهارت

نطق افتتاحیه

دکتر حمیدرضا فرزان یار

(عضو هیئت علمی دانشگاه سوره)

 

دانلود فایل تصویری