موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران / صفحه نخست / پژوهش / اعضاء هیئت علمی بازنشسته
علی افضلی - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۳۴
غلامرضا اعوانی - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸:۱۰
شاپور اعتماد - 001

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۰۷
فاطمه خونساری - 001


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸:۵۴
شهین اعوانی - 001

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۵۳
حسین معصومی همدانی - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸:۲۴
سید ضیاء موحد - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸:۱۴
سید حسین موسویان - 001

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۹