فهرست عناوین طرح‌های پژوهشی موظف اعضای هیئت علمی مؤسسه

ردیف

مجری

نام طرح پژوهشی

1

امیر حسین خداپرست

«مبانی اخلاقی فعالیت علمی در دانشگاه: رویکرد فضیلت‌گرایانه»

2

بهمن پازوکی

«ترجمة جلد 21 از مجموعة آثار هیدگر با عنوان منطق، پرسش از حقیقت»

3

شهین اعوانی

«مناسبات دین و اخلاق در عقلگرایان: دکارت، اسپینوزا، مالبرانش و لایبنیتس»

4

سیدمسعود زمانی

«سه مقاله دربارة فلسفة هایدگر با عناوین: «نسبت میان دو مفهوم دازاین و فاکتیستیه (فعلیت) در آغاز اندیشة هایدگر»، «معنای وجود  در آثار متقدم هایدگر و پیامدهای آن در اندیشة او»، «اهمیت تعریف ارسطویی انسان «حیوان ناطق/ عاقل است» در اندیشة هایدگر»

5

غلامرضا نظریان

«انسان‌شناسی فلسفی، بخش دوم: فلسفة‌ اجتماعی»

6

مهدی عبداللهی

«تبیین سوبژکتیویسم در فلسفة مدرن و تأثیر آن در بحث تجربة دینی»

7

مینو حجت

«ترجمه‌ی کتاب Ethics and the Limits of Philosophy نوشته‌ی Bernard Williams همراه با مقدمه و حواشی توضیحی»

8

سیدمحمود یوسف ثانی

«تصحیح کتاب البلغه فی الحکمه»

9

اسدالله فلاحی

«پژوهش در باب المنطق الکبیر»

10

سیدحسین موسویان

«تحقیق و تصـحیح انتقـادی ترجمـۀ کهن از کتـاب تعلیقات ابن سـینا»

11

لیلا کیان خواه:

«تصحیح علمی ـ انتقادی الهیّات النجاة شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا»

12

فاطمه شهیدی مارنانی

«بررسی تحلیلی رساله‌ الحروف فارابی»

13

محمدجواد اسماعیلی

«حرکت‌شناسی در سنت تفسیری الاشارات و التنبیهات»

14

محمدحسین زاده

«تحول مسألة وجود ذهنی در رویکرد اصالت وجودی صدرایی»

15

محمدجعفر جامه بزرگی

«بررسی و بازخوانی تحلیلی ادلِّة حرکت جوهری»

16

شهرام پازوکی

«طرح مسألة تمدن اسلامی در ایران معاصر: نگاهی حکمی»

17

رضا کوهکن

«اندیشة جامع شیعی در نزد ابن‌ابی‌جمهور احسایی»

18

سیداحمدغفاری قره‌باغ

«وجود در اندیشه ابن‌عربی»

19

بابک عالیخانی

«ترجمه و شرح کتاب هندوئیسم و بودیسم»

20

میثم توکلی بینا

«ردیه فیلوپونوس بر باور پروکلس در باب سرمدیت جهان همیشگی (قسمت اول: دلایل 1 تا 5)»

21

اسماعیل علی‌خانی

«عوامل فردی الحاد»؛

22

غلامحسین جوادپور

«مسئلة تأثیر ارزش بر علوم انسانی‌با توجه به چالش‌های معرفت‌شناختی آن»؛

23

احمد شهگلی

«رابطة بدن و نفس در آموزه‌های اسلامی»

24

عبدالله محمدی

«دلالت‌های الهیاتی خلقت آدم بر مبنای آراء علامه طباطبایی»

25

حسن میانداری حسین

«نسبت اخلاق انسان در قرآن و تبیین‌های تکاملی اخلاق»

26

حسین شیخ رضایی

«مدل‌های علمی به‌مثابه داستان»


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۴۷

فهرست عناوین طرح‌های پژوهشی غیرموظف (قراردادهای پژوهشی)

ردیف

نام مجری

نام طرح پژوهشی

1

غلامرضا دادخواه

«تصحیح و تحقیق از یکی از آثار شمس الدین سمرقندی با نام «الانوار الالهیه»

2

علی معظمی

هستی‌شناسی سیاسی رسائل اسلامی معاصر

3

حسن امیری‌آرا

«پژوهشی در نسبت متافیزیک طبیعی شده و فلسفۀ تحلیلی زمان: هستی‌شناسی و فیزیک»

4

حامد بیکران بهشت

«طبیعت‌گرایی، داروین‌گرایی، و باورهای دینی»

5

محمدرضا اسمخانی

«توافقگرایی: دفاعی جدید از برساختگرایی اجتماعی»

6

محمدمهدی هاتف

«انواع طبیعی و روش علمی»

7

حسین حمداللهی

تنظیم و دسته‌بندی نسخه‌های خطی آثار ابن‌سینا و تهیه فهرست جامع

8

علی حسینخانی

«نسبی‌گرایی مفهومی و تمایز میان عدم تعین و تعین ناقص»

9

اسدالله فلاحی

تصحیح و تحقیق القسطاس فی المنطق

10

اسماعیل رادپور

«ترجمه و شرح وِدانْتَه‌سارَه (لُبّ حکمت وِدانْتَه) نوشتۀ سَدانَنْدَه»


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۴۵