مجلات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دارای سه فصلنامه علمی است که پژوهشگران گرامی می‌توانند از طریق لینک‌های زیر نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند: 

دوفصلنامه علمی جاویدان خرد 

دوفصلنامه علمی فلسفه و علوم انسانی 

دوفصلنامه علمی مطالعات حکمت عملی