شرایط عضویت در کتابخانه

 

آیین‌نامه استفاده و امانت از کتابخانه  مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 

کتابخانه مرکزی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، کتابخانه‌ای "اختصاصی" و در خدمت فعالیتهای پژوهشی است. قدمت این کتابخانه به زمان تأسیس این مرکز در سال 1352 خورشیدی بر می‌گردد. بنیان اولیه کتابخانه با تلاش استادان وقت، پدید آمد و در طول سالیان بعدی گسترش پیدا کرد. در حال حاضر (1400) این کتابخانه با مجموعه‌ای شامل سی و نه هزار جلد کتاب در حال ارائه خدمات است. منظور از خدمات کتابخانه‌ای در این آئین‌نامه عبارت است از: امانت کتاب و منابع چاپی، استفاده از لوح فشرده، نشریات، پایان‌نامه‌ها و بانکهای اطلاعاتی‌. نظر به اهمیت کتاب و کتابخانه، به منظور استفاده بیشتر و کارآمدتر از امکانات موجود در کتابخانه مؤسسه این آیین نامه به شرح زیر تنظیم شده است.

 

ماده 1 : استفاده کنندگان از کتابخانه

 

 استفاده کنندگان از امکانات کتابخانه به دو گروه تقسیم می‌شوند:

 

گروه یک شامل:

 

1.       اعضاء هیئت علمی شاغل در مؤسسه

2.       دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه های پژوهشی مؤسسه در سطح دکتری

3.       کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مؤسسه

       3. 1 معرفی اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان و همچنین اعلام پایان زمان خدمت آنها بر عهده معاونت محترم پژوهشی و معاونت محترم اداری مالی می باشد.

 

گروه دو شامل:

 

1.       اعضاء بازنشسته هیئت علمی مؤسسه

2.      اعضاء دانشگاه‌ها، دانشجویان ممتاز و کسانی که در حال نوشتن پایان نامه هستند، مولفان کتاب و پژوهشگران ممتاز و نخبه کشوری

3.      دانش‌پژوهان آزاد

 

ماده 2 : شرایط عضویت و استفاده از کتابخانه

 

گروه یک شامل:

 

1.      اعضاء هیئت علمی: شامل تمامی اعضای هیئت علمی مؤسسه که پس از تکمیل فرم درخواست عضویت و یک قطعه عکس می­توانند به عضویت کتابخانه مؤسسه درآیند.

1-1. مدت اعتبار کارت عضویت کتابخانه مؤسسه برای اعضاء هیئت علمی تا پایان طول خدمت پژوهشی خواهد بود.

تبصره 1: پژوهشگران غیروابسته که در استخدام مؤسسه نمی­باشند ولی در حال انجام طرح تحقیقاتی با یکی از گروه­های پژوهشی می­باشند، با ارائه معرفی نامه کتبی از گروه­های پژوهشی مربوط و تکمیل فرم درخواست عضویت و یک قطعه عکس معادل مدت زمان قرارداد پژوهشی می­توانند به عضویت کتابخانه درآیند و کارت عضویت دریافت نمایند، در پایان قرارداد این افراد موظف به تسویه حساب با کتابخانه می­باشند و پرداخت حق­الزحمه آنها منوط به این تسویه حساب می­باشد.

 

2.      دانشجویان مؤسسه: شامل تمامی دانشجویان دوره‌ی دکتری مؤسسه که پس از تکمیل فرم درخواست عضویت و ارائه کارت دانشجویی می­توانند به عضویت کتابخانه مؤسسه درآیند.

2-1. عضویت دانشجویان جدیدالورود در هر سال تحصیلی به صورت جمعی از طریق فهرست ارسالی دانشجویان ثبت نام شده از سوی مدیر محترم آموزش مؤسسه به کتابخانه انجام خواهد شد. بدیهی است فعال سازی کارت پس از دریافت فهرست مذکور امکان پذیر می‌باشد.

2-2. در مورد دانشجویان میهمان، با تائید مدیر محترم آموزش مؤسسه؛ فایل عضویت (موقت) آنها فعال خواهد شد.

2-3. مدت اعتبار کارت عضویت کتابخانه مؤسسه برای دانشجویان برابر با مدت اعتبار کارت دانشجویی آنان خواهد بود.

2-4. جهت تمدید اعتبار کارت عضویت دانشجویان ارائه کارت دانشجویی الزامی است.

3.       کارکنان مؤسسه: شامل کلیه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، طرح نیروی انسانی و نیروهای شرکتی که پس از تکمیل فرم درخواست عضویت و یک قطعه عکس می­توانند به عضویت کتابخانه مؤسسه درآیند.

3-1. مدت اعتبار کارت عضویت افراد فوق از تاریخ صدور تا زمان همکاری با مؤسسه معتبر می باشد که با ارائه مدارک فوق مجدداً و به مدت یکسال قابل تمدید است.

تبصره 2: کلیه اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه به هنگام مرخصیﻫﺎی طولانی مدت، فرصتﻫﺎی مطالعاتی، مأمور به خدمت شدن در خارج از مؤسسه، مأموریت آموزشی، ادامه تحصیل ‌‌‌و بازنشستگی ﻣﻰبایست مطابق مقررات با کتابخانه مؤسسه تسویه حساب نمایند.

         گروه دو شامل:

1.       اعضای هیئت علمی و کارکنان بازنشسته مؤسسه: بازنشستگان محترم مؤسسه نیز می‌توانند با تکمیل فرم درخواست عضویت و یک قطعه عکس به عضویت کتابخانه مؤسسه درآیند و کارت عضویت دریافت نمایند.

2.      دانش پژوهان آزاد: شامل کلیه پژوهشگران غیر وابسته به مؤسسه که دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر باشند و با ارائه مدرک شناسایی معتبر و معرفی نامه از محل تحصیل به معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه می‌‌توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند.

تبصره 3: چنانچه هر یک از شرکتها، مؤسسات، سازمانها، نهادهای دولتی و غیردولتی، دانشگاههای آزاد، غیرانتفاعی و سایر مراکز آموزش عالی (به صورت حقوقی و حقیقی) تمایل به استفاده از خدمات کتابخانهﺍی را داشته باشند می­بایستی درخواست خود را کتباً به حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه ارسال دارند تا توسط کتابخانه مؤسسه بررسی و در صورت وجود امکانات با شرایط خاص پاسخ داده شود. بدیهی است مسئولیت تصمیم گیری در این موارد صرفا به عهده معاونت پژوهشی و ریاست کتابخانه مؤسسه است.

   ماده 3 : شرایط امانت  از کتابخانه

گروه یک شامل :

1.       اعضای هیئت علمی مؤسسه: مدت امانت کتاب برای اعضاء هیئت علمی مؤسسه حسب نظر کتابدار مسئول حداکثر 3 ماه تعیین ﻣﻰشود. مدت مذکور حداکثر تا یک­بار قابل تمدید است.

1-1.          اعضاء هیئت علمی می­توانند حداکثر بطور همزمان تعداد 15 عنوان کتاب امانت بگیرند.

 

2.       دانشجویان تحصیلات تکمیلی مؤسسه: مدت امانت کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسب نظر کتابدار مسئول حداکثر 3 ماه تعیین ﻣﻰشود. مدت مذکور حداکثر تا یک­بار قابل تمدید است.

2-1. دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند حسب نظر کتابدار مسئول، حداکثر و به طور همزمان تا 5 عنوان کتاب امانت بگیرند.

تبصره 4: به منظور فراهم کردن امکان استفاده سایر افراد از منابع کتابخانه­، مدت و تعداد امانت در مورد کتب اصلی (Original)  و تخصصی جدید هر رشته و همچنین کتب مرجع (References) بنا به شرایط و ضرورت نیاز مراجعان توسط کتابدار مسئول کتابخانه تعیین ﻣﻰشود.

کارکنان مؤسسه: مدت امانت برای ایشان، یک ماه تعیین ﻣﻰشود. مدت فوق حداکثر تا یک­بار قابل تمدید است.

3-1. افراد فوق به طور همزمان حداکثر تا 3 عنوان کتاب می توانند امانت بگیرند.

تبصره 5: معاونت محترم اداری مالی موظف است قبل از دادن هرگونه مرخصی طولانی مدت، مأموریت آموزشی یا انتقال و بازنشستگی به کارکنان تسویه حساب اشخاص را از کتابخانه مؤسسه مطالبه نماید.

تبصره 6: معاونت محترم اداری مالی موظف است هنگام لغو قرارداد یا اتمام آن، تسویه حساب کارکنان قراردادی، طرح نیروی انسانی و شرکتی را از کتابخانه مؤسسه مطالبه نماید.

تبصره 7: اطلاع‌رسانی به امانت‌گیرندگان از طریق ایمیل و یا سامانه مؤسسه صورت خواهد گرفت.

گروه دو شامل:

1.       اعضاء بازنشسته هیئت علمی مؤسسه: مدت امانت برای بازنشستگان عضو هیئت علمی یک ماه تعیین ﻣﻰشود. مدت فوق حداکثر تا یک­بار قابل تمدید است. این اعضاء بطور همزمان مجاز هستند 5 عنوان کتاب به امانت داشته باشند.

2.      اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان ممتاز و کسانی که در حال نوشتن پایان نامه هستند، مؤلفان کتاب و پژوهشگران ممتاز و نخبه کشوری این گروه می­توانند در ساعات اداری از منابع کتابخانه به صورت مطالعه در محل استفاده نمایند.

ماده 4 : تاخیر در استرداد به موقع کتاب:

1.       در صورتی که کتاب در امانت، متقاضیان دیگری داشته باشد به ازای هر روز تأخیر 5000 ریال مطالبه می­گردد.

2.       امانت دوباره کتاب به اعضاء متخلف منوط به پرداخت مبلغ جریمه دیرکرد است.

3.       در صورت تکرار در تخلف، با تصمیم معاون پژوهشی، عضویت فرد می­تواند به حالت تعلیق در­آید .

4.       در مورد دانشجویان ابتدا تذکر به صورت اطلاع­رسانی (تماس تلفنی، ارسال پیام از طریق پست الکترونیکی، و نامه رسمی) انجام خواهد شد. چنانچه ده روز پس از آن همچنان کتاب بازگردانده نشود، جریمه دیرکرد به ازای هر روز مبلغ 10000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد.

ماده 5 : مفقود یا ناقص شدن منابع

1.      در مورد کتابهایی که توسط امانت گیرنده مفقود گردیده و یا مطابق نظر کتابدار مسئول به آن خسارت وارد شده بایستی آخرین چاپ منبع مربوط حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ بازگشت کتاب توسط امانت گیرنده تهیه و به کتابخانه مؤسسه تحویل شود.

2.       چنانچه تهیه نسخه اصلی کتاب با تأیید کتبی کتابدار مسئول مقدور نباشد، شخص امانت گیرنده موظف است معادل ریالی کتاب مذکور (که در مورد کتابهای لاتین به قیمت دلار روز و توسط کتابخانه مربوط محاسبه و تعیین ﻣﻰشود) به اضافه هزینه تهیه و آماده سازی کتاب را، به حساب درآمدهای مؤسسه واریز و اصل حواله را به کتابخانه مربوط تحویل نماید.

3.       انجام هرگونه تقلب و تعویض منبع و ارائه آن به جای منبع اصلی به کتابخانه تخلف محسوب گردیده و با افراد متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.

4.       تا زمان جبران خسارت، کتابهای جدید  به فرد متخلف امانت داده نمی شود.

5.       جبران خسارت از طریق ارائه زیراکس یا کپی از اصل کتاب قابل قبول نیست.

 

ماده 6 : قوانین  رزرو  و تمدید منابع کتابخانه

1.       در صورتی که کتابی متقاضی دیگری نداشته باشد، امکان تمدید آن حضوری یا تلفنی وجود دارد.

2.       کتابهای درسی و پر مراجعه بنا به تشخیص کتابخانه می توانند در بخش رزرو قرار گیرند.

3.       کتابهایی که در لیست رزرو قرار دارند، تمدید امانت نخواهند شد و به مدت بیست و چهار ساعت جهت تحویل به رزرو کننده، در کتابخانه نگهداری می­شوند.

4.        در صورتی که منبعی بنا به تشخیص کتابدار مسئول دارای متقاضی زیاد بوده و تعداد نسخ آن محدود باشد مدت و تعداد امانت از مدت تعیین شده فوق کوتاهتر خواهد بود.

ماده 7 : قوانین و مقررات کلی خدمات کتابخانه

1.      برای بازگشت کتابها نیازی به حضور خود شخص نیست ولی برای امانت گرفتن حضور شخص الزامی است.

2.      کلیه مراجعان چه عضو و چه غیرعضو در صورت مطالعه تحقیقی و استفاده از منابع کتابخانه می­توانند از قرائت خانه استفاده  کنند.

3.      امانت گیرنده مجاز نیست کتابهای امانت گرفته شده را به دیگران واگذار نماید.

4.       کتاب­های مرجع شامل فرهنگ­ها، دایره المعارف­ها، کتاب­های کمیاب، کتاب­های چاپ سنگی، مجلات، روزنامه­ها و پایان نامه­ها؛ به هیچ وجه جهت استفاده خارج از کتابخانه امانت داده نخواهند شد و استفاده کنندگان موظفند آنها را در جایگاه مربوط و در محل کتابخانه مطالعه نمایند.

5.       در صورتی که کتابی دارای متقاضی زیاد بوده و تعداد نسخ آن محدود باشد، این کتاب به صورت رزرو و در کتابخانه قرار خواهد گرفت و حداکثر به مدت یک هفته (بنا به تشخیص کتابدار مسئول) امانت داده خواهد شد.

6.       نشریات بنا به تشخیص کتابدار مسئول حداکثر بمدت یک شب امانت داده ﻣﻰشود.

7.       در صورت تشخیص مدیر کتابخانه تعداد و مدت امانت کتابها برای برخی افراد می تواند کم یا زیاد شود.

8.       دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی برای تسویه حساب، ضمن ارائه یک نسخه از پایان نامه خود به همراه فایل الکترونیکی کامل آن (به صورت Word و Pdf)، موظف به باز گرداندن کلیه منابع به امانت گرفته هستند.

9.       کتابخانه مؤسسه حسب ضرورت و در صورت احساس نبود ابزار قانونی مورد نیاز در این آئین نامه ﻣﻰتواند موارد پیشنهادی خود را در جهت اصلاح، اضافه و یا حذف از این آئین نامه به معاونت محترم پژوهشی مؤسسه پیشنهاد نماید که در صورت تصویب موارد مذکور توسط ایشان، موارد پیشنهادی در این آئین نامه اعمال گردیده و لازم الاجرا خواهند شد.

10.   مدت امانت لوح های فشرده کتابخانه برای تمام اعضا حداکثر ده روز تعیین می­شود که حداکثر تا دوبار قابل تمدید است.

ماده 8: قوانین و مقررات عمومی کتابخانه

 

به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه، کلیه اعضاء موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند:

1.      اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی

2.      حفظ کامل سکوت و آرامش

3.      عدم استعمال دخانیات

4.      حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه

5.      رعایت احترام به کارکنان کتابخانه ها

6.      پرهیز از ایجاد مزاحمت برای سایر اعضاء

7.      اجتناب از خوردن، آشامیدن، صحبت با تلفن همراه و آوردن اطفال به فضای کتابخانه

8.      در صورت مشاهده تخلف، پس از یک نوبت تذکر شفاهی، ضمن تعلیق عضویت، فرد متخلف به حراست مؤسسه معرفی خواهد شد.

­­

      مفاد این آئین‌نامه برای کلیه اعضاء کتابخانه و مراجعان لازم الاجرا است. هرگونه تغییر و تجدید نظر در این آئین نامه با پیشنهاد مدیر کتابخانه، به عهده هیأت رئیسه مؤسسه خواهد بود.

  • کتابداران و مدیریت کتابخانه، موظف هستند که طبق مواد آن به کلیه اعضاء خدمات امانت را ارائه دهند.
  • نسخه­ای از این آیین نامه باید جهت اطلاع از متن آن در معرض دید مراجعان قرار گیرد.
  • پشتیبانی اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آئین نامه فوق بر عهده  مدیرکتابخانه و معاونت پژوهشی مؤسسه خواهد بود.

این آئین‌نامه در هشت ماده و هفت تبصره در جلسه مورخ 6/6/1400 هیأت رئیسه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به تصویب رسید.