ارزیابی بزرگداشت روز جهانی فلسفه؛ «سلامتی و زندگی خوب: رویکردهای نظری» (10 آذر 1399)

ارزیابی روزجهانی فلسفه

ارزیابی سخنرانانکیفیت برگزاری بزرگداشت

*

*
*
*


*