مدیریت چاپ و انتشارات

 

وظایف و اختیارات مدیریت چاپ و انتشارات :
1. نظارت بر تهیه (نویسندگی و سردبیری و...) و تولید (مصور کردن، صفحه‌آرایی، چاپ و...) و انتشار مجله علمی موسسه؛
2. برآورد میزان و نوع لوازم مورد نیاز از قبیل کاغذ، برگ مومی و سایر تجهیزات چاپی به منظور تنظیم سفارشات؛
3. کنترل و نظارت برمطالبی که مقرر است چاپ و تکثیر شود؛
4. ارجاع سفارش به کارگاههای مربوط و مراقبت درحسن انجام کار؛
5. شرکت در کمیسیون‌های مربوط جهت اظهار نظر و ارائه طرحهای لازم درمورد چگونگی انتشار کتب؛
6. انجام اقدامات لازم در زمینه طرح و تهیه جلد کتاب و سایر فرم‌های مورد نیاز؛
7. انجام سایر امور محوله.


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰