مدیریت امور مالی

 

وظایف مدیریت امور مالی:
1ـ اجرای قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و مراقبت در اجرای تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های‌ وزارت امور اقتصادی و دارائی؛
2ـ نظارت بر هزینه‌ها به‌منظور انطباق آنها با مقررات مالی و معاملاتی در قالب اعتبارات مصوب؛
3ـ کنترل هزینه‌ها و پیشنهاد به موقع برای اصلاح، ترمیم و جابجایی اعتبارات مصوب با توجه به خط مشی وسیاست و اهداف کلی موسسه؛
4ـ تنظیم حساب درآمدها و هزینه‌ها؛
5ـ تنظیم و نگاهداری دفاتر اموال موسسه و نظارت بر حسن انجام مربوط به جمعداری اموال؛
6ـ تهیه گزارشهای مالی ماهانه و سالانه و عملکرد هزینه‌ها در قالب فعالیتها و برنامه‌های موسسه و ارائه به مسئولین ذیربط؛
7ـ تعهد و تأمین اعتبار هزینه‌ها در قالب بودجه مصوب؛
8 ـ رسیدگی به‌پیشنهاد هزینه‌ها در قالب قوانین موضوعه؛
9ـ صدور درخواست وجه در قالب اعتبارات مصوب؛
10ـ وصول وجوه اعتبارات مصوب و پرداخت هزینه‌های موسسه و تنظیم اسناد و واریز آنها و نگاهداری
‍ دفاتر مربوط؛
11ـ نظارت بر تنظیم و رسیدگی به اسناد هزینه؛
12ـ نظارت بر تهیه و تنظیم لیستهای حقوق و مزایای کارکنان؛
13ـ رسیدگی به حسابهای بانکی موسسه؛
14ـ نظارت بر تنظیم دفاتر مربوط به ثبت ارقام دریافتها و پرداختها؛
15ـ انجام سایر امور محوله.


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۰۵