مدیریت نظارت و ارزیابی

 

وظایف و اختیارات مدیریت نظارت و ارزیابی :
- اجرای مصوبات و دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع درخصوص ارزیابی عملکرد موسسه بویژه فعالیت های پژوهشی ، آموزشی و فرهنگی .
- جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده ها و دسته بندی اطلاعات مربوط به آن و تهیه گزارش برای ارسال به مبادی ذیربط .
- همکاری با گروه های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
- تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی ،پژوهشی ، فرهنگی ، دانشجویی ، اجرایی و ... و ارائه آن به ریاست موسسه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در مقاطع زمانی معیین .
- ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتهای پژوهشی ، آموزشی ، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات براساس عوامل و شاخص های تعیین شده.
- جمع آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، دانشجویی ، اجرایی و ... .
- ارزیابی روش تدریس اعضاء هیأت علمی موسسه از طریق تکمیل فرمهای پرسشنامه توسط دانشجویان و نظر خواهی از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در موسسه .
- بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروههای آموزشی و واحدهای تابعه موسسه و ارائه گزارش به معاونت‌های ذیربط موسسه .
- بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پژوهش در موسسه و ارائه طرحهای مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش موسسه .
- نظارت و ارزیابی منظم فعالیتهای مدیران موسسه با هماهنگی و همکاری معاونت‌های ذیربط.
- برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی برای اعضای هیأت علمی ، مدیران و کارشناسان ذی ربط موسسه در جهت ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی و... با هماهنگی معاونت های مربوط.
- تهیه آئین نامه و دستورالعملهای لازم در زمینه مربوط.
- نظارت برنحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم موسسه .
- نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات حاکم بر موسسه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست موسسه و یا معاونت‌های ذیربط.
- انجام کلیه امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از طرف رییس موسسه .


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۴۵