اداره حراست

 

وظایف و اختیارات اداره حراست موسسه:
1- استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از سوابق پرسنل، تأسیسات و مدارک محرمانه؛
2- برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیتهای حراستی؛
3- مراقب و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آموزشهای لازم به کارکنان موسسه برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و همچنین حسن اجرای خط مشی و هدفهای تعیین شده؛
4- تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، مقررات و توصیه‌های حراستی و دستورالعملهای حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روشهای حراستی؛
5- برنامه‌ریزی و تأمین شرایط لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه‌بندی شده و انجام بررسیهای مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارائه گزارشات لازم؛
6- انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس و دورنگار؛
7- تهیه و کشف رمز، دریافت، ثبت و صدور و نگهداری و ارسال مراسلات کلیه پیامهای تلکس، فاکس و تلفنگرامهای رمز و اقدام به تهیه مفاتیح رمز و نظارت بر تغییر و تعویض به موقع و ارائه توصیه‌های لازم به منظور پیشگیری از کشف آنها؛
8- تنظیم ماشین رمز و تغییر سیستم داخلی آن در مواقع ضروری؛
9- دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوط؛
10ـ نظارت، بررسی و کنترل وضع حراستی موسسه و تهیه گزارشات مورد لزوم؛
11 ـ انجام سایر امور مربوط.


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۴۹