معرفی طرح

مؤسسه همواره برای ایفای ماموریت های خود انجام برخی از طرحهای کلان را در دستور کار خود قرار داده است.  طرح «تصحیح علمی- انتقادی مجموعة آثار حکمی و فلسفی ابن‌سینا» یکی از مهمترین  از این طرحهاست. ابن سینا مجموعاً 131 اثر تألیفی دارد که هنوز تمامی آن‌ها به طبع نرسیده است و بسیاری از آثار چاپ‌شده او توسط محققان مصری نیازمند تصحیح دقیق و تتبعی دوباره است. در حال حاضر تصحیح و چاپ تالیفات حکیم ابن‌سینا با دید تصحیح انتقادی و روش علمی در مجموعه در حال انجام است. و به علت اهمیت ویژة این مساله در موسسه کمیته ابن سینا پژوهی با حضور رئیس مؤسسه به عنوان رئیس کارگروه تشکیل گردیده است.

بدین منظور فهرستی از نسخه های معتبر آثار ابن سینا نیز در حال تهیه است.


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۵۶