گزارش دبیر علمی بزرگداشت

 

پوستر بک گراند روز جهانی

گزارش دبیر علمی بزرگداشت

دکتر محمدجواد اسماعیلی

(عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران)

 

 

دانلود فایل تصویری

محمدجواد اسماعیلی